ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030201030 30040012 201030 โนนค่าวิทยา nonkawittaya นางสมหวัง นูขุนทด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง 10/9/2458 ขนาดเล็ก ควบรวมบางชั้น ควบรวม
2565-1 1030201026 30040013 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ Bankudplakeangmaunglee นางสาระชิน ยศสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 20/9/2500 ขนาดเล็ก โรงเรียนสแตนด์อโลน โรงเรียนสแตนด์อโลน
2565-1 1030201027 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง Ban Kut Hua Chang นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 24 พฤษภาคม 2482 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201028 30040015 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ Bankhokhinlekfai นางเอมอร เหมนิธิ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ควบรวมทุกชั้น ควบรวม
2565-1 1030201033 30040016 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) kokmakok นายภรภัทร เกื้อฐิติพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน 26 ตุลาคม 2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201037 30040018 201037 วัดกุดเวียน Watkudvien นางสาวกิตยา สมบูรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กรกฎาคม 2458 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201038 30040019 201038 สันติวิทยา Santiwitthaya นางสมหญิง ฉายชูวงษ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201060 30040020 201060 บ้านห้วยไผ่ huaiphai นางสาวหยาดฝน พรหมภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 22 สิงหาคม 2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201072 30040021 201072 บ้านบุตาสง Butasong นางสุวรรณา ปิยะวัชร์ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 8 สิงหาคม 2510 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201073 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ Banwangrangyai นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 4 สิงหาคม 2510 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201074 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย BANWANGRANGNOY นายคณิต เจียรกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 2530 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201075 30040024 201075 บ้านหนองม่วง bannongmuang นายชลทิศ แนวถาวร อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 20 มิถุนายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201076 30040025 201076 บ้านหนองไม้ตาย BANNONGMAITAY นางนงเยาว์ ศิริโสม อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201077 30040026 201077 บ้านหนองเลา Bannongrow นายสุภาษิต เหมนิธิ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 09 ก.ย. 2525 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201051 30040027 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) Maklueakao(Sasanakharnborirakbumrung) School นางสาวศรัณย์ประวัร์ พูนณรงค์ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 2499 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201053 30040028 201053 บ้านไร่โคกสูง Banraikoksung นายชลทิศ แนวถาวร อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 16/5/2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201057 30040029 201057 บ้านหนองเบน Bannongben นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ 15/7/2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201048 30040030 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ Chinnawong Oupratham นางธัญญาลักษณ์ ประสาระเอ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ 2528 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201050 30040032 201050 บ้านทุ่งสะแบง bantungsabang นางสุวพิชชา คนใจบุญ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 10 กรกฎาคม 2510 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201052 30040033 201052 บ้านมะเกลือใหม่ Banmakluamai นางขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ 19 พฤษภาคม 2458 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201054 30040034 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) banmaisanti(phrakhrusuttakijsarawimol) นางอาริตา ภัทรกุลเชฏฐ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 16 พ.ค. 2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201055 30040035 201055 กิริวัฒนศักดิ์ kiriwattanasak นางเย็นจิตร ศรีพลัง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 9 มกราคม 2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201056 30040036 201056 บ้านบุใหญ่ Banbuyai นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201058 30040037 201058 บ้านสระเพลง sraplang นายสมพร พิทักษ์ตระกูล อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน พ.ศ. 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201061 30040038 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี Anubunpracharat samakkee นางศศิธร จ๋าพิมาย อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 พ.ค. 2478 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201062 30040039 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ radomwittayanusorn นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน 2475 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201063 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ Leamthong Wittayanusorn นายนวมินทร์ ศรีเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 มิ.ย. 2508 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201071 30040042 201071 เสมาวิทยา Semawittaya นางนันทพร ไพเราะ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2487 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201069 30040043 201069 บ้านส้มกบงาม Bansomkobngam นางสาวพิชธ์ญพัช จงปลื้มกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201070 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง Ban Sokchaeng School นางปราณีต บัติสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 27 พฤษภาคม 2511 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201065 30040045 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) bankaentao school นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน พ.ศ.2435 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201066 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) Bantale(semaprachasun) นางนงคลักษณ์ ผายเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 มกราคม 2465 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201067 30040047 201067 บ้านน้อยกุดคล้า Bannoikudkla นางพัชรินทร์ รักวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน พ.ศ.2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201043 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ Bannongtakai นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 1/5/2478 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201046 30040051 201046 บ้านหนองแวง Bannongvong นายสมศักด์ พึ่งจันดุม อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 22/5/2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201039 30040053 201039 บ้านกุดขมิ้น Bankudkamin นางสาวทิพากร เดียวสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 10มิ.ย.2486 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201042 30040054 201042 บ้านสองคร Bansongkorn นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 20 พฤษภาคม 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200961 30040055 200961 บ้านปางละกอ Banpanglakhor School - อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 15/7/2528 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200962 30040056 200962 บ้านวังกระสวย Ban Wangkrasuay นางนริศา นามมนตรี อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 7/5/2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200964 30040057 200964 บ้านวังโรงน้อย Banwangrongnoi school นายวีรยุทธ เวกสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 15 สิงหาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200958 30040058 200958 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) bansubtai นายพิทยา บุญมาใส อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200960 30040059 200960 บ้านโนนรัง ban - nonrung นายอนุชา หมั่นกิจ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 23 เมษายน 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200968 30040060 200968 บ้านกุดน้อย BanKudnoi School นายกฤษณะ โดดจันทึก อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว พ.ศ.2454 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200970 30040062 200970 บ้านโนนเสลา Bannonsalao นางอิสริยา ขอพ่วงกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 26 สิงหาคม 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200972 30040064 200972 บ้านหนองสลักได bannongsalakdai นางวรนุช นวลจันทึก อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 1 กันยายน 2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200973 30040065 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) Banmaiprachaupathum นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 1 พฤษภาคม 2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200974 30040066 200974 พรพิทยาคม pornpittayakom นายกฤษณะ โดดจันทึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 1 พ.ค.2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201002 30040067 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 jc.koratanusron 1 นายประจักษ์ ชะเอม อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 พ.ค. 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201003 30040068 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร Niyommitwittayakarn นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 20/8/2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201004 30040069 201004 บ้านซับศรีจันทร์ Bansubsrijun นายประเสริฐ วงษ์แสน อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 14 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200981 30040070 200981 บ้านมะค่างาม BANMAKHANGAM นายขวัญชัย พรมแสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 27/3/2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200997 30040071 200997 เที่ยงธรรมวิทยา Theangtumvittaya นายประจักษ์ ชะเอม ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 เมษายน 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201020 30040072 201020 บ้านปางโก banpanggo นางพีลาวรรณ กล่ำฮุ้ย อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 1052523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200983 30040073 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี Pracharat Samakkee นายชูชีพ นฤสุข อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 11/2/2527 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200984 30040074 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ ramwitthaya prachanusorn - อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 16/11/2531 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200979 30040075 200979 บ้านดอนเมือง BANDONMUANG นายวรวุฒิ เดชขุนทด อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 4/5/2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200980 30040076 200980 นาหว้าไตรประชาคม nawatriprachacom นายฐาปกรณ์ เครือวัน อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 1 พฤษภาคม 2531 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200982 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม Nongwangpittayakhom นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 24 มิถุนายน 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200991 30040078 200991 บ้านหนองโอง bannongong นางรัตน์ฐาน์อร แก้วเขียส อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 14 มกราคม 2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200994 30040079 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) banhun(wuttivittayakarn) นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 9 พฤษภาคม 2453 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201009 30040080 201009 คีรีวัฒนา Keereewathana นายณรงค์ หลัาอัมพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 3 พฤษภาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201011 30040081 201011 บ้านกุดชะนวน Bankudchanuan นายอุทัย ผาสุขนิตย์ อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 2/6/2479 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201014 30040082 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 Ban Nonkummittrapap 210 School. นายอุทัย ผาสุขนิตย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 5 ธันวาคม 2507 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201001 30040083 201001 บ้านหนองขาม BANNONGKAM นางพัทธ์ธีรา โสมบันดิด อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว พ.ศ.2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200995 30040084 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 JIARAWANONUTHIT 1 นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 2517 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200996 30040085 200996 ถนนมิตรภาพ thanonmittrapab นางจิตติมา บุญนิวัฒน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 พฤษภาคม 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200998 30040086 200998 บ้านคลองตะแบก Banklongtabag นางสาวช่อรัก พันธ์สวัสดิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 เมษายน 2464 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200999 30040087 200999 บ้านซับตะเคียน Bansubtakian นางกิตติพร โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง ปี พ.ศ. 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201000 30040088 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) Lerssawas (Ratrungsanwitthaya) school นางธมกร สิริภัทรดำรงกุล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 5 กรกฎาคม 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201005 30040089 201005 บ้านลาดบัวขาว Ladbuakhao นายสมทบ กระชับกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 1 มิถุนายน 2472 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201006 30040090 201006 บ้านหนองบัว Bannongbua นางเพชรดา หงษ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 19/8/2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201007 30040091 201007 บ้านใหม่สำโรง banmaisomrong นางยศพร จิรพรเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 2 กรกฏาคม 2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201008 30040092 201008 หนองน้ำขุ่น nongnamkhoon นายชัชชัย คำพุช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 28/4/2495 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200967 30040093 200967 บ้านห้วยลุง BANHUAYLUNG นางสาวเรณู ช่วยงาน อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 1 มิถุนายน 2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200959 30040094 200959 บ้านโนนประดู่ Baan-nonpradoo นางสาวพลอยชมพู ยศรุ่งเรือง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 21 มกราคม 2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200963 30040095 200963 บ้านวังราง BANWANGRANG นางสาวตรี ปรีเดช อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200965 30040096 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี Banwangrongyaisamakkee นางวันดี พันตะเภา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 25/1/2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200966 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม BAN NONGKRATUM นายอินทร์ตระพล ไสยรส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 5/6/2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201016 30040098 201016 สันติพัฒนา SANTIPHATHANA นางสาวนาตยา แซ่โหงว อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 24 มิถุนายน 2524 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201012 30040100 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) Bantanonkod(sivittayakarn) นายพนมพร พันธุ์สมบัติ อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 1/4/2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201013 30040101 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด Bannadeesrisaard นายสมพงษ์ คบด่านกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 15 ตุลาคม 2499 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201010 30040102 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ Thaiwattanapracharat นายสมพงษ์ คบด่านกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 30 พ.ย. 2442 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200976 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา klongjangwittaya นายกฤษณชัย บุญยิ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 10/5/2533 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200977 30040104 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ KlongsaiwitayasitSchool นายจารึก เลิศสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 14 กันยายน 2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200978 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร Tub6vittayakhan นางปภัส รักษาสุวรรณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 28 เมษายน 2521 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200985 30040106 200985 สง่าพัฒนา sangapatana นางสกุลกาญจน์ กีรติวรีย์ชาติ อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200986 30040107 200986 หนองน้ำใส Nongnamsai นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 23/1/2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200988 30040108 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) Bannongkok(Prachapattana) นางภาวิณี บัวรบัตร อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 12 กรกฎาคม 2476 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200975 30040109 200975 ห้วยทรายวิทยาคม huaisaiwittayakom นางพิกุ ผลนา อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 1 พฤษภาคม 2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200993 30040110 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ Banhuaytakaengtai นายชัยณรงค์​ เกียน​แจ้ง​ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 3 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200992 30040111 200992 บ้านห้วยตะแคง BANHUAYTAKHAENG นางสาวพิกุล วาปีกัง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 30 พฤศจิกายน 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200989 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย BANNONGBUANOY นายชาคริต เลิศคุณลักษณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 10 เมษายน 2495 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200990 30040113 200990 บ้านหนองไม้ตาย Bannongmaitay นางสาววรนุช โกสินทรานนท์ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201017 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี NONKRADSAMAKKEE นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 19 มิถุนายน 2519 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201018 30040115 201018 บ้านซับชุมพล Bansubchumpon นางธารารัตน์ คงวัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 4 พฤษภาคม 2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201019 30040116 201019 บ้านโนนสง่า BANNONSANGA นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 1 พ.ค. 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201021 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ Bannongphai นางสุจิตรา คงจิตรค้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 23 สิงหาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201022 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว BAN NONG YA KHAO นางสุรีพร แพงแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 2508 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201023 30040119 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) BANNONGHAN นางสาวสุพัตรา นามขาว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 14 กรกฎาคม 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200748 30040120 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ BUNBANDALWITTHAYANUSORN นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 22 กันยายน 2526 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200749 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา Betagrowittaya school นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 26 มิถุนายน 2502 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200751 30040122 200751 วัดกลางดง watklangdong นายสราวุฒิ วาจาดี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200752 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม Watmittrapapwanaram นายเกรียงไกร สิงหนาท อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200771 30040124 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 Nikhomsangtonenglamtakhong 5 นางสาวจันทอง นามวัตร อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 18 มิถุนายน 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200773 30040125 200773 บ้านหนองตะกู Bannongtagu นายจิรายุทธ คุณเศษ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 30 พ.ย. 2442 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200760 30040126 200760 ขนงพระใต้ khanongpratai นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 1 มีนาคม 2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200783 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม BANKHAOJANHOM นางสาวพิมพ์ชนก เหล็กพิมาย อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ พ.ศ. 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200818 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ WadKhanongpranua นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกัง อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200772 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี Bansubsettee นางธันยธรณ์ จวงสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 20/11/2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200781 30040131 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 Nikomsangtonenglamtakong 4 นางสาวโชติกา ภิญโญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 14 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200787 30040132 200787 บ้านหนองหมาก Bangnongmak นางอภิญญา เกษมพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 1 ธันวาคม 2517 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200789 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 wanasaphatthana 2520 นายสมชาย ศิริมาลัยรักษ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 15 มีนาคม 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200794 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง Pong wua Deang School นางสาววิชุดา ภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 2519 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200796 30040135 200796 บ้านวังสีสด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200796 นางสาวรจนา สุรินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 22/5/2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200757 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) bannongkhainam(lampayaklang) นางสาวโสภา ศรีพนม อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 11 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200758 30040137 200758 บ้านหนองตอ Bannongtor นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง พ.ศ.2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200759 30040138 200759 เสนารัฐวิทยาคาร SENARATHWITTAYAKARN นางสาวละมัย พรหมศร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 9 มิถุนายน 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200753 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ BANPAPHAI นางโนราห์ ดีสันเทียะ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 12 พ.ย. 2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200754 30040140 200754 บ้านสอยดาว BANSOIDAO นางสาวพรนภา ใกล้สันเทียะ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 12 ก.ค. 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200755 30040141 200755 บ้านสายชนวน BANSAYCHANUAN SCHOOL นางสาวจุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 26/5/2502 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200756 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม BANNONGKATHOOM นางสาวรัชนี โสพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 18 สิงหาคม 2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200774 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) Banpakchong(Kurusamakkee1) นายอำนวย จงนบกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง พ.ศ.2495 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200775 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) BANPANGKAE นายวิจิตร ไพรซิจารย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 28 เมษายน 2498 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200776 30040145 200776 บ้านลำทองหลาง Banlamthonglang นางสุภี สุภานันท์ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง พ.ศ. 2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200778 30040147 200778 บ้านหนองตาแก้ว bannhongtakaew นางวิภารัตน์ สาทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 13 มกราคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200779 30040148 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) BANNONGMAKHA นางวัชรี ด่านกระโทก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 13 กุมภาพันธ์ 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200780 30040149 200780 บ้านหนองอีเหลอ Bannongelor school นางกชนิภา บัลลังก์นาค อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200761 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา Termsangkhai pakchongwittaya นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 17 พฤษภาคม 2498 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200763 30040151 200763 บ้านซับน้ำเย็น subnamyen นางสาวเสาวลักษ์ พูลสระคู อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง พ.ศ.2524 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200766 30040152 200766 วัดบันไดม้า Watbundaima นายอุดม กุยแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 21 กรกฎาคม 2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200801 30040153 200801 บ้านโป่งตาลอง Banpongtalong นางสาวพงษ์ลัดดา คมพยัคฆ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 11 พ.ค. 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200802 30040154 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา Bannongkumwittaya school นายบุญหลาย ทองศรี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 9 มิถุนายน 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200803 30040155 200803 บ้านหนองจอก Bannongchok school นายพชร บรรจบปี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ พ.ศ. 2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200804 30040156 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม Nongzomtakianngam นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 7 พ.ค. 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200805 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา SANAMSAIWITTAYA ว่าที่ร.ต.หญิงปราชญา เรืองจาบ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ พ.ศ. 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200750 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ pansueksongkroa นายยงยุทธ เพ็งตะคุ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200744 30040159 200744 บ้านซับใต้(ปากช่อง) Bansubtai นายอรรถพล บุญพืช อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 18 กันยายน 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200745 30040160 200745 บ้านโนนกระโดน bannonkradon นายสุกิจ คมสัน อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 14 พฤศจิกายน 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200746 30040161 200746 บ้านโศกน้อย BANSOKENOI นางสาวเสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 14 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200747 30040162 200747 บ้านหัวป้าง Banhuapang นางจำเรียง สัจจาวัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง ปี 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200782 30040163 200782 บ้านเขาแก้ว Ban Khaokaew School นางมญชุกานต์ ปราบงูเหลือม อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 23 พฤษภาคม 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200784 30040164 200784 บ้านคลองมะค่าหิน banklongmakahin นางสาวคชาภรณ์ ปวงคำ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง พ.ศ.2527 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200785 30040165 200785 บ้านวังกะทะ Banwangkatha นางจุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 20/5/2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200786 30040166 200786 บ้านหนองขวางวิทยา Bannongkhwangwithaya นางมุจรินทร์ พันธ์แก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 15 พฤษภาคม 2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200788 30040167 200788 ประชารัฐวิทยา Pracharatwittaya นายราชัณย์ ดงเรืองศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200790 30040168 200790 บ้านป่ากล้วย Banpakluay นางสาวกนกพร วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 16 พฤษภาคม 2536 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200791 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง Bangudngong นางประยงค์ บำรุงกาญจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 12/11/2526 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200792 30040170 200792 บ้านซับน้อย BANSUBNOI นางสุภาวดี ทรายจังหรีด อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 21/4/2508 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200795 30040171 200795 บ้านวังไทร Ban Wangsai School นางจิราพร วลสันเทียะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 16 มิถุนายน 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200770 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 NIKOMSANGTONENGLUMTHAKHONG2 นายผ่อน วงศ์อินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 13 มิถุนายน 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200797 30040173 200797 บ้านหินดาด Banhindad นางอนงค์ มีมั่งคั่ง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 1 พ.ค. 2517 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200798 30040174 200798 บ้านหินเพิง Banhinpoeng นายสุขาติ ฝอยทองคำ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 10 ตุลาคม 2510 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200762 30040175 200762 บ้านเขาวง Bankhaowong นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 9 กรกฎาคม 2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200816 30040176 200816 บ้านโป่งกะสัง BANPONGKASANG นายวิบูลย์ จันทดวง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 12 กุมภาพันธ์ 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200764 30040177 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) Banna(Prasitvittayakarn) นางผกากรอง สืบค้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 21 พฤษภาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200767 30040178 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม Wadwachiralongkornwararam นายจิรวัฒน์ เยินสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 18 พฤษภาคม 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200806 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร Triratwitayakarn นางเปรมสุดา ฉายแสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200807 30040180 200807 บ้านคลองยาง BANKLONGYANG นายผ่อน วงศ์อินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 5/6/2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200808 30040181 200808 บ้านซับหวาย Bansubwai นางยุวดี เชื้ออะภัย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 11/10/2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200809 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว bantamanao ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 9 พฤษภาคม 2511 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200810 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) Banthaluansamukkee(Kroso5upatham) นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 1มิ.ย.2454 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200811 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย Bannongsarai นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 15 พฤษภาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200768 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ nikomcholphatansongkhor นางสาวจิตรา เข็มโคกกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 24 พฤษภาคม 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200769 30040186 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 Nikomsrangtonenglamtakong 1 นางวิไลวรรณ เกิดปัญญา อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 2525 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200793 30040187 200793 บ้านบ่อทอง Banboothong นางเดือนนภา พรมชน อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 25 พฤศจิกายน 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200812 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ Banklongdua นางสาวรุ่งตะวัน วันดี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 14 มิถุนายน 2507 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200813 30040189 200813 บ้านคลองเสือ Banklongsua นางสุกัญญา ทำสวน อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200814 30040190 200814 บ้านท่าช้าง Bantachang นายวรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 15 พฤษภาคม 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200815 30040191 200815 บ้านปรางคล้า Panprangkla นางมาลัย มูลภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 24 พฤษภาคม 2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200817 30040192 200817 บ้านหมูสี BANMOOSI นายรักใหม่ ลุนศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 4 เมษายน 2465 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200799 30040193 200799 บ้านคลองดินดำ BAN KLONG DIN DAM นางกัญญาภัค พุกสีแสง อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 6 มิถุนายน 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200800 30040194 200800 บ้านบุ่งเตย Banbungtoei นางสาวนภัสกร คำแย้ม อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 28/6/2508 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201044 30040011 201044 บ้านหนองบอน bannongbon นางวชิราภรณ์ ดุจจานุทัศน์ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 13 ก.ค. 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201041 30040010 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) Bannayai นายประกอบ สอนใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 1 สิงหาคม 2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201025 30040001 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) bankutchik(rajchusiriarnukul) - ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 2 มิถุนายน 2458 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201031 30040002 201031 บ้านสลักใด Salakdai นายศิริยศ คารวะบัญชา อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง พ.ศ. 2502 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201024 30040003 201024 จตุรคามสามัคคี CHATURAKAMSAMUKKEE - อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201029 30040004 201029 โค้งยางวิทยา kongyangwittaya นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง 6 กันยายน 2461 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201047 30040008 201047 บ้านห้วยตะคร้อ Banhuitakro นายชลิต รัตนแสง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 19/5/2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201040 30040009 201040 บ้านนากลาง Bannaklang นางวิระดา นาสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง 1 พฤษภาคม 2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4