ข้อมูลนักเรียน/นักเรียนจบตามเกณฑ์

นักเรียนจบตามเกณฑ์
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมทั้งหมด
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นักเรียนจบทั้งหมด 1450 1364 2814 1799 1609 3408 1754 1664 3418 692 645 1337 0 0 0 10977
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2 ปี 300 346 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มากกว่า 2 ปี 1142 1009 2151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2151
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1782 1602 3384 1740 1656 3396 685 644 1329 0 0 0 8109
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 4 ปี 0 0 0 9 4 13 5 1 6 6 1 7 0 0 0 26
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 5 ปี 0 0 0 7 3 10 9 6 15 1 0 1 0 0 0 26
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นักเรียนจบทั้งหมด 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มากกว่า 2 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 4 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 5 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มากกว่า 5 ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 8 5 13 9 9 18 0 0 0 0 0 0 31
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 5 13 9 9 18 0 0 0 0 0 0 31
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนจบทั้งหมด 6 11 17 8 16 24 10 13 23 0 0 0 0 0 0 64
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด 2 ปี 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040002 บ้านสลักใด มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 16 24 10 13 23 0 0 0 0 0 0 47
2565-1 30040002 บ้านสลักใด 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 9 1 10 8 5 13 4 6 10 0 0 0 0 0 0 33
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี มากกว่า 2 ปี 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 5 13 4 6 10 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนจบทั้งหมด 10 6 16 5 9 14 3 8 11 5 6 11 0 0 0 52
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง มากกว่า 2 ปี 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 9 14 3 8 11 5 6 11 0 0 0 36
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนจบทั้งหมด 18 9 27 15 9 24 12 10 22 6 9 15 0 0 0 88
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง มากกว่า 2 ปี 18 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 15 9 24 12 10 22 6 9 15 0 0 0 61
2565-1 30040009 บ้านนากลาง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนจบทั้งหมด 10 10 20 9 10 19 4 5 9 0 0 0 0 0 0 48
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) มากกว่า 2 ปี 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 10 19 4 5 9 0 0 0 0 0 0 28
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน นักเรียนจบทั้งหมด 4 6 10 5 1 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน มากกว่า 2 ปี 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 1 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 5 6 11 6 7 13 9 4 13 5 3 8 0 0 0 45
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา มากกว่า 2 ปี 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 7 13 9 4 13 5 3 8 0 0 0 34
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 4 7 11 2 1 3 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ มากกว่า 2 ปี 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 7 11 2 1 3 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง นักเรียนจบทั้งหมด 10 8 18 9 6 15 3 12 15 0 0 0 0 0 0 48
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง 2 ปี 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 6 14 3 12 15 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง 4 ปี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ นักเรียนจบทั้งหมด 5 6 11 7 3 10 4 2 6 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ มากกว่า 2 ปี 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 3 10 4 2 6 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก นักเรียนจบทั้งหมด 14 9 23 5 2 7 10 3 13 1 2 3 0 0 0 46
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก 2 ปี 14 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 2 7 10 3 13 1 2 3 0 0 0 23
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน นักเรียนจบทั้งหมด 1 2 3 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน มากกว่า 2 ปี 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 5 5 10 3 2 5 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040019 สันติวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา มากกว่า 2 ปี 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040019 สันติวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 5 10 3 2 5 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040019 สันติวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 0 4 4 3 4 7 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ มากกว่า 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 0 4 4 3 4 7 0 0 0 0 0 0 11
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง นักเรียนจบทั้งหมด 4 0 4 4 6 10 6 8 14 0 0 0 0 0 0 28
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง มากกว่า 2 ปี 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 6 10 6 8 14 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ นักเรียนจบทั้งหมด 16 11 27 9 12 21 16 11 27 0 0 0 0 0 0 75
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ มากกว่า 2 ปี 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 12 21 15 11 26 0 0 0 0 0 0 47
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 13 10 23 17 16 33 10 12 22 0 0 0 0 0 0 78
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย 2 ปี 13 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 17 16 33 10 12 22 0 0 0 0 0 0 55
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 10 11 21 10 8 18 0 0 0 0 0 0 51
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง 2 ปี 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง มากกว่า 2 ปี 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 11 21 10 8 18 0 0 0 0 0 0 39
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย นักเรียนจบทั้งหมด 6 3 9 7 1 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย มากกว่า 2 ปี 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 1 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา นักเรียนจบทั้งหมด 4 6 10 6 4 10 1 5 6 0 0 0 0 0 0 26
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา มากกว่า 2 ปี 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 4 10 1 5 6 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า นักเรียนจบทั้งหมด 5 2 7 2 4 6 3 5 8 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า มากกว่า 2 ปี 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 2 4 6 3 5 8 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง นักเรียนจบทั้งหมด 2 0 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง มากกว่า 2 ปี 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน นักเรียนจบทั้งหมด 10 7 17 10 22 32 18 10 28 10 5 15 0 0 0 92
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน มากกว่า 2 ปี 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 22 32 18 10 28 10 5 15 0 0 0 75
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นักเรียนจบทั้งหมด 12 9 21 19 14 33 17 14 31 19 5 24 0 0 0 109
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 2 ปี 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 19 14 33 17 14 31 19 5 24 0 0 0 88
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง นักเรียนจบทั้งหมด 17 8 25 9 10 19 5 10 15 0 0 0 0 0 0 59
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง มากกว่า 2 ปี 17 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 10 19 5 10 15 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ นักเรียนจบทั้งหมด 1 6 7 6 6 12 5 5 10 7 5 12 0 0 0 41
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ 2 ปี 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 6 12 5 5 10 7 5 12 0 0 0 34
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ มากกว่า 2 ปี 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ นักเรียนจบทั้งหมด 8 8 16 17 11 28 7 10 17 0 0 0 0 0 0 61
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ มากกว่า 2 ปี 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 17 11 28 7 10 17 0 0 0 0 0 0 45
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 1 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ มากกว่า 2 ปี 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง นักเรียนจบทั้งหมด 6 10 16 9 10 19 11 9 20 0 0 0 0 0 0 55
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง 2 ปี 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 10 19 9 9 18 0 0 0 0 0 0 37
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 39 45 84 62 62 124 78 81 159 0 0 0 0 0 0 367
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี มากกว่า 2 ปี 39 45 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 62 62 124 78 81 159 0 0 0 0 0 0 283
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 18 20 38 22 28 50 23 30 53 9 13 22 0 0 0 163
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ มากกว่า 2 ปี 18 20 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 22 28 50 23 30 53 9 13 22 0 0 0 125
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 7 7 14 3 3 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ มากกว่า 2 ปี 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 3 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 5 1 6 6 6 12 1 2 3 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040042 เสมาวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา 2 ปี 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040042 เสมาวิทยา มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 6 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040042 เสมาวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040042 เสมาวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม นักเรียนจบทั้งหมด 1 6 7 6 3 9 8 6 14 0 0 0 0 0 0 30
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม 2 ปี 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม 5 ปี 0 0 0 6 3 9 8 6 14 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 4 1 5 5 6 11 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง มากกว่า 2 ปี 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 1 5 5 6 11 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว นักเรียนจบทั้งหมด 4 5 9 4 5 9 5 6 11 11 13 24 0 0 0 53
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว มากกว่า 2 ปี 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 5 9 5 6 11 11 13 24 0 0 0 44
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล นักเรียนจบทั้งหมด 10 10 20 8 10 18 15 13 28 0 0 0 0 0 0 66
2565-1 30040046 บ้านทะเล เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล 2 ปี 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040046 บ้านทะเล มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 10 18 15 13 28 0 0 0 0 0 0 46
2565-1 30040046 บ้านทะเล 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า นักเรียนจบทั้งหมด 1 4 5 0 4 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า มากกว่า 2 ปี 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 0 4 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง นักเรียนจบทั้งหมด 13 10 23 9 8 17 9 13 22 0 0 0 0 0 0 62
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง 2 ปี 13 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 8 17 9 13 22 0 0 0 0 0 0 39
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 7 8 15 9 5 14 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น มากกว่า 2 ปี 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 8 15 9 5 14 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร นักเรียนจบทั้งหมด 8 5 13 8 7 15 12 11 23 0 0 0 0 0 0 51
2565-1 30040054 บ้านสองคร เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร มากกว่า 2 ปี 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040054 บ้านสองคร เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 7 15 12 11 23 0 0 0 0 0 0 38
2565-1 30040054 บ้านสองคร 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ นักเรียนจบทั้งหมด 16 14 30 13 7 20 10 14 24 0 0 0 0 0 0 74
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ 2 ปี 16 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 7 20 10 14 24 0 0 0 0 0 0 44
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย นักเรียนจบทั้งหมด 8 5 13 6 8 14 7 10 17 0 0 0 0 0 0 44
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย มากกว่า 2 ปี 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 8 14 7 10 17 0 0 0 0 0 0 31
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 10 7 17 7 6 13 11 11 22 7 6 13 0 0 0 65
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย มากกว่า 2 ปี 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 6 13 11 11 22 7 6 13 0 0 0 48
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) นักเรียนจบทั้งหมด 7 7 14 6 13 19 14 9 23 0 0 0 0 0 0 56
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) 2 ปี 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 13 19 14 9 23 0 0 0 0 0 0 42
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 5 4 9 4 7 11 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง มากกว่า 2 ปี 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 4 9 4 7 11 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 3 3 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย มากกว่า 2 ปี 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 3 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา นักเรียนจบทั้งหมด 3 3 6 4 0 4 3 1 4 3 2 5 0 0 0 19
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา มากกว่า 2 ปี 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 0 4 3 1 4 3 2 5 0 0 0 13
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได นักเรียนจบทั้งหมด 5 6 11 3 5 8 8 3 11 0 0 0 0 0 0 30
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได มากกว่า 2 ปี 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 5 8 8 3 11 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นักเรียนจบทั้งหมด 10 6 16 14 6 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 56
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) มากกว่า 2 ปี 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 14 6 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 40
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม นักเรียนจบทั้งหมด 6 3 9 8 9 17 4 8 12 3 12 15 0 0 0 53
2565-1 30040066 พรพิทยาคม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม มากกว่า 2 ปี 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040066 พรพิทยาคม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 9 17 4 8 12 3 12 15 0 0 0 44
2565-1 30040066 พรพิทยาคม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 4 5 9 2 3 5 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ 2 ปี 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 5 9 2 3 5 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 27 22 49 35 30 65 32 35 67 30 28 58 0 0 0 239
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร 2 ปี 27 22 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 35 30 65 32 35 67 30 28 58 0 0 0 190
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ นักเรียนจบทั้งหมด 1 11 12 9 4 13 6 2 8 0 0 0 0 0 0 33
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ 2 ปี 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 4 13 6 2 8 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม นักเรียนจบทั้งหมด 6 11 17 9 10 19 13 17 30 13 7 20 0 0 0 86
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม 2 ปี 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 10 19 13 17 30 12 7 19 0 0 0 68
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 4 4 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 4 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 3 4 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040072 บ้านปางโก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก มากกว่า 2 ปี 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040072 บ้านปางโก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 4 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040072 บ้านปางโก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 9 8 17 17 8 25 9 11 20 8 9 17 0 0 0 79
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี มากกว่า 2 ปี 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 17 8 25 9 11 20 8 9 17 0 0 0 62
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 5 5 10 3 4 7 4 7 11 0 0 0 0 0 0 28
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ มากกว่า 2 ปี 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 4 7 4 7 11 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง นักเรียนจบทั้งหมด 6 8 14 13 3 16 12 6 18 0 0 0 0 0 0 48
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง มากกว่า 2 ปี 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 3 16 12 6 18 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม นักเรียนจบทั้งหมด 6 3 9 7 8 15 11 3 14 0 0 0 0 0 0 38
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม มากกว่า 2 ปี 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 8 15 11 3 14 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม นักเรียนจบทั้งหมด 8 8 16 15 11 26 16 11 27 6 5 11 0 0 0 80
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม มากกว่า 2 ปี 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 14 11 25 16 11 27 6 5 11 0 0 0 63
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง นักเรียนจบทั้งหมด 3 3 6 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง มากกว่า 2 ปี 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ นักเรียนจบทั้งหมด 6 8 14 4 4 8 11 9 20 5 7 12 0 0 0 54
2565-1 30040079 บ้านหันฯ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ 2 ปี 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040079 บ้านหันฯ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 4 8 11 9 20 5 7 12 0 0 0 40
2565-1 30040079 บ้านหันฯ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา นักเรียนจบทั้งหมด 8 6 14 10 19 29 14 11 25 13 11 24 0 0 0 92
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา มากกว่า 2 ปี 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 19 29 14 11 25 13 11 24 0 0 0 78
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 นักเรียนจบทั้งหมด 21 26 47 48 32 80 39 45 84 36 31 67 0 0 0 278
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 มากกว่า 2 ปี 21 26 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 48 32 80 39 45 84 36 31 67 0 0 0 231
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม นักเรียนจบทั้งหมด 3 0 3 3 3 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม มากกว่า 2 ปี 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 3 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 นักเรียนจบทั้งหมด 2 5 7 10 12 22 8 11 19 9 17 26 0 0 0 74
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 2 ปี 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 12 22 8 11 19 9 17 26 0 0 0 67
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 5 10 15 4 6 10 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 10 15 4 6 10 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก นักเรียนจบทั้งหมด 12 9 21 9 7 16 9 4 13 0 0 0 0 0 0 50
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก มากกว่า 2 ปี 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 7 16 9 4 13 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน นักเรียนจบทั้งหมด 15 17 32 6 7 13 18 15 33 6 13 19 0 0 0 97
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน มากกว่า 2 ปี 15 17 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 7 13 18 15 33 6 13 19 0 0 0 65
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ นักเรียนจบทั้งหมด 1 3 4 5 4 9 11 0 11 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ มากกว่า 2 ปี 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 4 9 11 0 11 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 10 10 20 10 8 18 8 5 13 0 0 0 63
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว 2 ปี 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 10 20 10 8 18 8 5 13 0 0 0 51
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว นักเรียนจบทั้งหมด 1 5 6 5 7 12 6 3 9 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว มากกว่า 2 ปี 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 7 12 6 3 9 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง นักเรียนจบทั้งหมด 6 10 16 12 9 21 12 12 24 7 5 12 0 0 0 73
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง มากกว่า 2 ปี 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 12 9 21 12 12 24 7 5 12 0 0 0 57
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น นักเรียนจบทั้งหมด 8 4 12 12 5 17 6 7 13 6 6 12 0 0 0 54
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น มากกว่า 2 ปี 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 12 5 17 6 7 13 6 6 12 0 0 0 42
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง นักเรียนจบทั้งหมด 4 7 11 3 3 6 6 6 12 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง มากกว่า 2 ปี 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 3 6 6 6 12 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ นักเรียนจบทั้งหมด 7 1 8 4 3 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ มากกว่า 2 ปี 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 3 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 4 3 7 3 2 5 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040095 บ้านวังราง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง มากกว่า 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040095 บ้านวังราง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 3 7 3 2 5 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040095 บ้านวังราง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 14 7 21 9 18 27 15 19 34 8 5 13 0 0 0 95
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี มากกว่า 2 ปี 14 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 18 27 15 19 34 8 5 13 0 0 0 74
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม นักเรียนจบทั้งหมด 3 6 9 13 6 19 12 12 24 16 5 21 0 0 0 73
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม 2 ปี 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 6 19 12 12 24 16 5 21 0 0 0 64
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 5 1 6 5 2 7 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040098 สันติพัฒนา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา มากกว่า 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040098 สันติพัฒนา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 1 6 5 2 7 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040098 สันติพัฒนา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 8 2 10 3 4 7 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 2 10 3 4 7 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 5 2 7 3 5 8 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด มากกว่า 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 2 7 3 5 8 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ นักเรียนจบทั้งหมด 11 11 22 46 30 76 54 43 97 0 0 0 0 0 0 195
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ มากกว่า 2 ปี 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 46 30 76 54 43 97 0 0 0 0 0 0 173
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 5 7 12 2 2 4 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา มากกว่า 2 ปี 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 7 12 2 2 4 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นักเรียนจบทั้งหมด 11 10 21 9 7 16 11 14 25 5 4 9 0 0 0 71
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ มากกว่า 2 ปี 11 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 7 16 11 14 25 5 4 9 0 0 0 50
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 10 5 15 12 13 25 13 14 27 6 5 11 0 0 0 78
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร มากกว่า 2 ปี 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 12 13 25 13 14 27 6 5 11 0 0 0 63
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา นักเรียนจบทั้งหมด 10 3 13 11 6 17 8 9 17 0 0 0 0 0 0 47
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา มากกว่า 2 ปี 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 11 6 17 8 9 17 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส นักเรียนจบทั้งหมด 32 31 63 45 27 72 43 39 82 0 0 0 0 0 0 217
2565-1 30040107 หนองน้ำใส เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส มากกว่า 2 ปี 32 31 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
2565-1 30040107 หนองน้ำใส เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 45 26 71 43 39 82 0 0 0 0 0 0 153
2565-1 30040107 หนองน้ำใส 4 ปี 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040107 หนองน้ำใส 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก นักเรียนจบทั้งหมด 1 8 9 7 4 11 2 4 6 0 0 0 0 0 0 26
2565-1 30040108 บ้านหนองกก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก มากกว่า 2 ปี 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040108 บ้านหนองกก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 4 11 2 4 6 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040108 บ้านหนองกก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม นักเรียนจบทั้งหมด 2 4 6 4 5 9 4 9 13 0 0 0 0 0 0 28
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม มากกว่า 2 ปี 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 5 9 4 9 13 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ นักเรียนจบทั้งหมด 1 2 3 1 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง นักเรียนจบทั้งหมด 1 4 5 4 6 10 3 5 8 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง มากกว่า 2 ปี 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 6 10 3 5 8 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 3 6 9 7 2 9 4 6 10 0 0 0 0 0 0 28
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย 2 ปี 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 2 9 4 6 10 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย นักเรียนจบทั้งหมด 2 6 8 9 3 12 4 2 6 0 0 0 0 0 0 26
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย มากกว่า 2 ปี 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 3 12 4 2 6 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 7 2 9 8 11 19 8 9 17 0 0 0 0 0 0 45
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี มากกว่า 2 ปี 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 11 19 8 9 17 0 0 0 0 0 0 36
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล นักเรียนจบทั้งหมด 3 6 9 4 3 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล มากกว่า 2 ปี 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 3 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล 4 ปี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า นักเรียนจบทั้งหมด 12 5 17 17 17 34 8 10 18 5 17 22 0 0 0 91
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า มากกว่า 2 ปี 12 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 17 17 34 8 10 18 5 16 21 0 0 0 73
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 3 1 4 5 7 12 5 3 8 6 2 8 0 0 0 32
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ มากกว่า 2 ปี 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 7 12 5 3 8 6 2 8 0 0 0 28
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว นักเรียนจบทั้งหมด 12 6 18 8 10 18 17 14 31 0 0 0 0 0 0 67
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว มากกว่า 2 ปี 12 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 10 18 17 14 31 0 0 0 0 0 0 49
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน นักเรียนจบทั้งหมด 5 1 6 13 8 21 8 5 13 0 0 0 0 0 0 40
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน มากกว่า 2 ปี 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 8 21 8 5 13 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 11 5 16 8 4 12 11 4 15 0 0 0 0 0 0 43
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ มากกว่า 2 ปี 11 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 4 12 11 4 15 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 10 11 21 16 16 32 12 7 19 11 6 17 0 0 0 89
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา มากกว่า 2 ปี 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 16 16 32 12 7 19 11 6 17 0 0 0 68
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง นักเรียนจบทั้งหมด 13 16 29 9 13 22 16 18 34 10 15 25 0 0 0 110
2565-1 30040122 วัดกลางดง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง มากกว่า 2 ปี 13 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040122 วัดกลางดง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 13 22 16 18 34 10 15 25 0 0 0 81
2565-1 30040122 วัดกลางดง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม นักเรียนจบทั้งหมด 21 23 44 15 11 26 14 22 36 14 9 23 0 0 0 129
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม 2 ปี 9 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม มากกว่า 2 ปี 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 15 11 26 14 22 36 14 9 23 0 0 0 85
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 นักเรียนจบทั้งหมด 12 10 22 13 9 22 11 14 25 0 0 0 0 0 0 69
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 2 ปี 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 9 22 11 14 25 0 0 0 0 0 0 47
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู นักเรียนจบทั้งหมด 8 12 20 6 8 14 10 10 20 0 0 0 0 0 0 54
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู 2 ปี 8 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 8 14 10 10 20 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ นักเรียนจบทั้งหมด 11 16 27 23 17 40 11 19 30 11 20 31 0 0 0 128
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ มากกว่า 2 ปี 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 23 17 40 11 19 30 11 20 31 0 0 0 101
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 5 9 14 6 11 17 0 0 0 0 0 0 43
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม 2 ปี 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 9 14 6 11 17 0 0 0 0 0 0 31
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ นักเรียนจบทั้งหมด 7 17 24 10 7 17 7 5 12 0 0 0 0 0 0 53
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ 2 ปี 7 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 7 17 7 5 12 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี นักเรียนจบทั้งหมด 9 7 16 7 14 21 15 6 21 4 3 7 0 0 0 65
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี มากกว่า 2 ปี 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 14 21 15 6 21 4 3 7 0 0 0 49
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นักเรียนจบทั้งหมด 13 13 26 17 13 30 13 14 27 4 4 8 0 0 0 91
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 2 ปี 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 17 13 30 13 14 27 3 4 7 0 0 0 64
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก นักเรียนจบทั้งหมด 9 14 23 12 7 19 11 11 22 9 9 18 0 0 0 82
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก มากกว่า 2 ปี 9 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 12 7 19 11 11 22 9 9 18 0 0 0 59
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 นักเรียนจบทั้งหมด 15 23 38 20 16 36 16 13 29 22 23 45 0 0 0 148
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 มากกว่า 2 ปี 15 23 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 20 16 36 16 13 29 22 23 45 0 0 0 110
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง นักเรียนจบทั้งหมด 5 3 8 1 4 5 6 6 12 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง มากกว่า 2 ปี 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1 4 5 6 6 12 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด นักเรียนจบทั้งหมด 9 8 17 8 6 14 8 10 18 0 0 0 0 0 0 49
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด มากกว่า 2 ปี 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 6 14 8 10 18 0 0 0 0 0 0 32
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง นักเรียนจบทั้งหมด 15 5 20 7 16 23 10 8 18 0 0 0 0 0 0 61
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง มากกว่า 2 ปี 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 14 19 10 7 17 0 0 0 0 0 0 36
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 4 ปี 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 9 2 11 6 6 12 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ มากกว่า 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 2 11 6 6 12 0 0 0 0 0 0 23
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 18 9 27 21 20 41 27 18 45 16 15 31 0 0 0 144
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร มากกว่า 2 ปี 18 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 21 20 41 27 18 45 16 15 31 0 0 0 117
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 3 5 8 4 5 9 6 2 8 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ 2 ปี 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 5 9 6 2 8 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว นักเรียนจบทั้งหมด 9 7 16 10 10 20 5 4 9 0 0 0 0 0 0 45
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว 2 ปี 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว มากกว่า 2 ปี 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 10 20 5 4 9 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน นักเรียนจบทั้งหมด 6 2 8 5 5 10 3 6 9 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน 2 ปี 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 5 10 3 6 9 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม นักเรียนจบทั้งหมด 11 9 20 15 8 23 15 16 31 12 4 16 0 0 0 90
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม มากกว่า 2 ปี 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 15 8 23 15 16 31 12 4 16 0 0 0 70
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นักเรียนจบทั้งหมด 21 20 41 21 20 41 20 20 40 35 33 68 0 0 0 190
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) มากกว่า 2 ปี 21 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 21 20 41 20 20 40 35 33 68 0 0 0 149
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก นักเรียนจบทั้งหมด 1 6 7 13 9 22 10 9 19 9 9 18 0 0 0 66
2565-1 30040144 บ้านปางแก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก มากกว่า 2 ปี 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040144 บ้านปางแก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 9 22 10 9 19 6 9 15 0 0 0 56
2565-1 30040144 บ้านปางแก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040144 บ้านปางแก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040144 บ้านปางแก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง นักเรียนจบทั้งหมด 6 6 12 9 17 26 6 7 13 0 0 0 0 0 0 51
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง มากกว่า 2 ปี 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 17 26 6 7 13 0 0 0 0 0 0 39
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว นักเรียนจบทั้งหมด 6 6 12 14 9 23 13 6 19 10 8 18 0 0 0 72
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว มากกว่า 2 ปี 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 14 9 23 13 6 19 10 8 18 0 0 0 60
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า นักเรียนจบทั้งหมด 25 22 47 34 31 65 31 31 62 14 31 45 0 0 0 219
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า มากกว่า 2 ปี 25 22 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 34 31 65 31 31 62 14 31 45 0 0 0 172
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ นักเรียนจบทั้งหมด 8 9 17 6 4 10 5 4 9 0 0 0 0 0 0 36
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ มากกว่า 2 ปี 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 4 10 5 4 9 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 38 36 74 50 39 89 41 44 85 38 31 69 0 0 0 317
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา มากกว่า 2 ปี 38 36 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 50 39 89 41 44 85 38 31 69 0 0 0 243
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น นักเรียนจบทั้งหมด 5 2 7 5 4 9 4 4 8 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น มากกว่า 2 ปี 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 4 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น 5 ปี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า นักเรียนจบทั้งหมด 5 1 6 1 6 7 6 5 11 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า 2 ปี 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1 6 7 6 5 11 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง นักเรียนจบทั้งหมด 7 6 13 9 5 14 7 9 16 0 0 0 0 0 0 43
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง มากกว่า 2 ปี 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 5 14 7 9 16 0 0 0 0 0 0 30
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 3 9 12 9 8 17 7 9 16 0 0 0 0 0 0 45
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา 2 ปี 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 8 17 7 9 16 0 0 0 0 0 0 33
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 5 4 9 6 2 8 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก 2 ปี 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 4 9 6 2 8 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นักเรียนจบทั้งหมด 10 17 27 22 5 27 10 9 19 20 5 25 0 0 0 98
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 2 ปี 9 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม มากกว่า 2 ปี 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 22 5 27 10 9 19 20 5 25 0 0 0 71
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 7 6 13 4 6 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 28
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา มากกว่า 2 ปี 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 6 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ นักเรียนจบทั้งหมด 7 2 9 3 3 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ มากกว่า 2 ปี 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 3 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) นักเรียนจบทั้งหมด 4 8 12 5 4 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0 30
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) มากกว่า 2 ปี 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1 3 4 5 4 9 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) 4 ปี 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน นักเรียนจบทั้งหมด 5 8 13 13 3 16 11 13 24 0 0 0 0 0 0 53
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน 2 ปี 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 3 16 11 13 24 0 0 0 0 0 0 40
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 2 8 10 6 1 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย 2 ปี 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 1 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง นักเรียนจบทั้งหมด 6 11 17 7 8 15 9 7 16 0 0 0 0 0 0 48
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง มากกว่า 2 ปี 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 8 15 9 6 15 0 0 0 0 0 0 30
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว นักเรียนจบทั้งหมด 5 5 10 3 5 8 5 4 9 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว มากกว่า 2 ปี 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 5 8 5 4 9 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน นักเรียนจบทั้งหมด 3 3 6 2 4 6 4 3 7 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน มากกว่า 2 ปี 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 2 4 6 4 3 7 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ นักเรียนจบทั้งหมด 8 7 15 7 6 13 5 1 6 0 0 0 0 0 0 34
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ มากกว่า 2 ปี 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 6 13 5 1 6 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 12 10 22 13 11 24 11 20 31 6 11 17 0 0 0 94
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา มากกว่า 2 ปี 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 11 24 11 20 31 6 11 17 0 0 0 72
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 3 2 5 0 3 3 6 4 10 0 0 0 22
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา มากกว่า 2 ปี 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 3 2 5 0 3 3 6 4 10 0 0 0 18
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 5 2 7 12 6 18 0 0 0 0 0 0 37
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย มากกว่า 2 ปี 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 2 7 12 6 18 0 0 0 0 0 0 25
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 1 5 6 5 5 10 0 0 0 0 0 0 21
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง มากกว่า 2 ปี 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 1 5 6 5 5 10 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 11 13 24 10 11 21 18 12 30 0 0 0 0 0 0 75
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย มากกว่า 2 ปี 11 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 11 21 18 12 30 0 0 0 0 0 0 51
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร นักเรียนจบทั้งหมด 22 11 33 16 14 30 22 16 38 21 19 40 0 0 0 141
2565-1 30040171 บ้านวังไทร เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร 2 ปี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040171 บ้านวังไทร มากกว่า 2 ปี 21 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2565-1 30040171 บ้านวังไทร เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 16 14 30 22 16 38 21 19 40 0 0 0 108
2565-1 30040171 บ้านวังไทร 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 นักเรียนจบทั้งหมด 7 1 8 8 4 12 5 2 7 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 มากกว่า 2 ปี 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 8 4 12 5 2 7 0 0 0 0 0 0 19
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด นักเรียนจบทั้งหมด 10 10 20 10 15 25 11 13 24 0 0 0 0 0 0 69
2565-1 30040173 บ้านหินดาด เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด มากกว่า 2 ปี 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040173 บ้านหินดาด เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 10 15 25 11 13 24 0 0 0 0 0 0 49
2565-1 30040173 บ้านหินดาด 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง นักเรียนจบทั้งหมด 10 7 17 11 14 25 17 9 26 0 0 0 0 0 0 68
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง 2 ปี 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 11 14 25 17 9 26 0 0 0 0 0 0 51
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง นักเรียนจบทั้งหมด 16 11 27 13 15 28 19 9 28 0 0 0 0 0 0 83
2565-1 30040175 บ้านเขาวง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง มากกว่า 2 ปี 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040175 บ้านเขาวง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 15 28 19 9 28 0 0 0 0 0 0 56
2565-1 30040175 บ้านเขาวง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง นักเรียนจบทั้งหมด 2 4 6 5 6 11 7 5 12 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง มากกว่า 2 ปี 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 6 11 6 5 11 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา นักเรียนจบทั้งหมด 13 13 26 17 20 37 12 13 25 30 20 50 0 0 0 138
2565-1 30040177 บ้านนา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา มากกว่า 2 ปี 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2565-1 30040177 บ้านนา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 17 20 37 12 13 25 30 20 50 0 0 0 112
2565-1 30040177 บ้านนา 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม นักเรียนจบทั้งหมด 15 22 37 13 24 37 28 18 46 0 0 0 0 0 0 120
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม มากกว่า 2 ปี 15 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 13 24 37 28 18 46 0 0 0 0 0 0 83
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 22 18 40 33 21 54 20 15 35 13 16 29 0 0 0 158
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร มากกว่า 2 ปี 22 18 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 33 21 54 20 15 35 13 16 29 0 0 0 118
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง นักเรียนจบทั้งหมด 26 18 44 22 24 46 31 29 60 38 27 65 0 0 0 215
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง มากกว่า 2 ปี 26 18 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 22 24 46 31 29 60 38 27 65 0 0 0 171
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย นักเรียนจบทั้งหมด 6 2 8 4 12 16 2 6 8 0 0 0 0 0 0 32
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย มากกว่า 2 ปี 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 4 12 16 2 6 8 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว นักเรียนจบทั้งหมด 1 4 5 5 1 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 18
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว มากกว่า 2 ปี 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 1 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 4 7 11 5 8 13 14 8 22 6 5 11 0 0 0 57
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 2 ปี 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 8 13 14 8 22 6 5 11 0 0 0 46
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย นักเรียนจบทั้งหมด 13 16 29 27 17 44 16 24 40 0 0 0 0 0 0 113
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย มากกว่า 2 ปี 13 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 27 17 44 16 24 40 0 0 0 0 0 0 84
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ นักเรียนจบทั้งหมด 6 8 14 7 8 15 10 7 17 0 0 0 0 0 0 46
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 2 ปี 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 7 8 15 10 7 17 0 0 0 0 0 0 32
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 นักเรียนจบทั้งหมด 17 5 22 9 11 20 11 9 20 7 5 12 0 0 0 74
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 มากกว่า 2 ปี 17 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 11 20 10 9 19 7 5 12 0 0 0 51
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 4 ปี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง นักเรียนจบทั้งหมด 3 0 3 6 5 11 7 3 10 0 0 0 0 0 0 24
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง 2 ปี 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 5 10 7 3 10 0 0 0 0 0 0 20
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง 4 ปี 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 6 5 11 4 2 6 0 0 0 0 0 0 26
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ 2 ปี 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ มากกว่า 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 6 5 11 4 2 6 0 0 0 0 0 0 17
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ นักเรียนจบทั้งหมด 3 5 8 9 6 15 7 5 12 0 0 0 0 0 0 35
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ มากกว่า 2 ปี 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 9 6 15 7 5 12 0 0 0 0 0 0 27
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง นักเรียนจบทั้งหมด 36 44 80 52 49 101 39 44 83 41 44 85 0 0 0 349
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง มากกว่า 2 ปี 36 44 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 52 49 101 39 44 83 39 44 83 0 0 0 267
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า นักเรียนจบทั้งหมด 15 9 24 11 8 19 10 6 16 0 0 0 0 0 0 59
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า 2 ปี 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า มากกว่า 2 ปี 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 11 8 19 10 6 16 0 0 0 0 0 0 35
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี นักเรียนจบทั้งหมด 4 8 12 5 6 11 5 5 10 6 6 12 0 0 0 45
2565-1 30040192 บ้านหมูสี เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี มากกว่า 2 ปี 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2565-1 30040192 บ้านหมูสี เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 6 11 5 5 10 6 6 12 0 0 0 33
2565-1 30040192 บ้านหมูสี 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ นักเรียนจบทั้งหมด 4 4 8 11 3 14 7 8 15 0 0 0 0 0 0 37
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ มากกว่า 2 ปี 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 11 3 14 7 8 15 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย นักเรียนจบทั้งหมด 9 5 14 5 3 8 1 6 7 0 0 0 0 0 0 29
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย 2 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย มากกว่า 2 ปี 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 5 3 8 1 6 7 0 0 0 0 0 0 15
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย 4 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0