ข้อมูลนักเรียน/จบการศึกษา ป.6

จบการศึกษา ป.6
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท ชาย หญิง รวม จังหวัดเดิม สพทเดิม ชาย จังหวัดเดิม สพทเดิม หญิง จังหวัดเดิม สพทเดิม รวม จังหวัดเดิม ต่างสพท ชาย จังหวัดเดิม ต่างสพท หญิง จังหวัดเดิม ต่างสพท รวม ต่างจังหวัด ชาย ต่างจังหวัด หญิง ต่างจังหวัด รวม กทม. ชาย กทม. หญิง กทม. รวม จังหวัดเดิม ต่างสังกัด ชาย จังหวัดเดิม ต่างสังกัด หญิง จังหวัดเดิม ต่างสังกัด รวม ต่างจังหวัด ต่างสังกัด ชาย ต่างจังหวัด ต่างสังกัด หญิง ต่างจังหวัด ต่างสังกัด รวม
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนจบทั้งหมด 9 9 18 1 0 1 2 2 4 0 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 3 5 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 6 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนจบทั้งหมด 10 13 23 1 2 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 6 7 0 2 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 7 16 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 4 6 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนจบทั้งหมด 3 8 11 3 7 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนเดิม 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนจบทั้งหมด 12 10 22 8 7 15 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนเดิม 8 7 15 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนจบทั้งหมด 4 5 9 2 2 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 9 4 13 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนเดิม 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 3 4 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง นักเรียนจบทั้งหมด 3 12 15 1 2 3 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 12 15 1 2 3 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 1 4 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ กศน. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก นักเรียนจบทั้งหมด 10 3 13 7 2 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนเดิม 7 2 9 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน นักเรียนจบทั้งหมด 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040019 สันติวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง นักเรียนจบทั้งหมด 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 14
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 14
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ นักเรียนจบทั้งหมด 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0 27
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ อื่น ๆ 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0 27
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 10 12 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 12 0 0 0 21
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 21
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง นักเรียนจบทั้งหมด 10 8 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 2 2 15
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 2 2 15
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา นักเรียนจบทั้งหมด 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040026 บ้านหนองเลา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า นักเรียนจบทั้งหมด 3 5 8 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า อื่น ๆ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040027 บ้านมะเกลือเก่า โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040028 บ้านไร่โคกสูง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน นักเรียนจบทั้งหมด 18 10 28 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 5
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน โรงเรียนเดิม 12 10 22 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040029 บ้านหนองเบน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 5
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นักเรียนจบทั้งหมด 17 14 31 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ โรงเรียนเดิม 13 12 25 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ กศน. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง นักเรียนจบทั้งหมด 5 10 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 14
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040032 บ้านทุ่งสะแบง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 14
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ นักเรียนจบทั้งหมด 5 5 10 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ โรงเรียนเดิม 5 5 10 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040033 บ้านมะเกลือใหม่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ นักเรียนจบทั้งหมด 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040034 บ้านใหม่สันติ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ นักเรียนจบทั้งหมด 7 10 17 0 0 0 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040035 กิริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 10 17 0 0 0 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ อื่น ๆ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2565-1 30040036 บ้านบุใหญ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง นักเรียนจบทั้งหมด 11 9 20 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 14
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040037 บ้านสระเพลง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 14
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 78 81 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 81 0 0 0 159
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040038 ประชารัฐสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 77 81 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 81 0 0 0 158
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 23 30 53 10 17 27 0 2 2 1 2 3 0 0 0 12 9 0 0 0 21
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเดิม 10 16 26 10 16 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 5 6 0 1 1 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 12 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 21
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ อื่น ๆ 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040042 เสมาวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040042 เสมาวิทยา อื่น ๆ 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040042 เสมาวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม นักเรียนจบทั้งหมด 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม อื่น ๆ 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
2565-1 30040043 บ้านส้มกบงาม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง นักเรียนจบทั้งหมด 5 6 11 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0 0 0 8
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040044 บ้านโสกแจ้ง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 8
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว นักเรียนจบทั้งหมด 5 6 11 4 6 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว โรงเรียนเดิม 4 6 10 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040045 บ้านแก่นท้าว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล นักเรียนจบทั้งหมด 15 13 28 15 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล อื่น ๆ 15 12 27 15 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040046 บ้านทะเล โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 4
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า กศน. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ นักเรียนจบทั้งหมด 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040049 บ้านหนองตะไก้ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง นักเรียนจบทั้งหมด 9 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 1 1 21
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040051 บ้านหนองแวง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 1 1 21
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น นักเรียนจบทั้งหมด 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 14
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040053 บ้านกุดขมิ้น โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 14
2565-1 30040054 บ้านสองคร นักเรียนจบทั้งหมด 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 23
2565-1 30040054 บ้านสองคร โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040054 บ้านสองคร โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 23
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ นักเรียนจบทั้งหมด 10 14 24 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 9 10 0 1 1 19
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040055 บ้านปางละกอ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 1 1 19
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย นักเรียนจบทั้งหมด 7 10 17 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 13
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040056 บ้านวังกระสวย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 13
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 11 11 22 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 16
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย โรงเรียนเดิม 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย อื่น ๆ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040057 บ้านวังโรงน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 15
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) นักเรียนจบทั้งหมด 14 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 23
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040058 บ้านซับใต้ (อ.สีคิ้ว) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 14 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 23
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง นักเรียนจบทั้งหมด 4 7 11 0 1 1 2 5 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040059 บ้านโนนรัง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 6 10 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040060 บ้านกุดน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา นักเรียนจบทั้งหมด 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา อื่น ๆ 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040062 บ้านโนนเสลา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได นักเรียนจบทั้งหมด 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 1 10
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040064 บ้านหนองสลักได โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 9
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นักเรียนจบทั้งหมด 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 20
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 20
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม นักเรียนจบทั้งหมด 4 8 12 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
2565-1 30040066 พรพิทยาคม โรงเรียนเดิม 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040066 พรพิทยาคม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040067 เจ ซีโคราชอนุสรณ์ ๑ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 32 35 67 25 26 51 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 9 0 0 0 15
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร โรงเรียนเดิม 24 26 50 24 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร อื่น ๆ 2 3 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2565-1 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ นักเรียนจบทั้งหมด 6 2 8 1 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 1 5 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ อื่น ๆ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2565-1 30040069 บ้านซับศรีจันทร์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม นักเรียนจบทั้งหมด 13 17 30 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 4
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม โรงเรียนเดิม 12 13 25 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040070 บ้านมะค่างาม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 4
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040071 เที่ยงธรรมวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040072 บ้านปางโก นักเรียนจบทั้งหมด 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040072 บ้านปางโก โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040072 บ้านปางโก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040072 บ้านปางโก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 9 11 20 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี โรงเรียนเดิม 9 11 20 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 4 7 11 0 2 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 7 10 0 2 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง นักเรียนจบทั้งหมด 12 6 18 2 0 2 6 1 7 1 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 6
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 8 1 9 2 0 2 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง อื่น ๆ 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040075 บ้านดอนเมือง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม นักเรียนจบทั้งหมด 11 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 14
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040076 นาหว้าไตรประชาคม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 11 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 14
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม นักเรียนจบทั้งหมด 16 11 27 12 11 23 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม โรงเรียนเดิม 12 11 23 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040077 หนองแวงพิทยาคม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040078 บ้านหนองโอง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040079 บ้านหันฯ นักเรียนจบทั้งหมด 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ โรงเรียนเดิม 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040079 บ้านหันฯ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา นักเรียนจบทั้งหมด 14 11 25 13 11 24 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา โรงเรียนเดิม 13 10 23 13 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040080 คีรีวัฒนา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040081 บ้านกุดชะนวน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 นักเรียนจบทั้งหมด 39 45 84 32 35 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 1 0 1 16
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 โรงเรียนเดิม 33 35 68 32 35 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 14
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม นักเรียนจบทั้งหมด 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040083 บ้านหนองขาม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 นักเรียนจบทั้งหมด 8 11 19 7 5 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 6
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 โรงเรียนเดิม 7 5 12 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ นักเรียนจบทั้งหมด 4 6 10 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 6
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 1 4 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040085 ถนนมิตรภาพ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก นักเรียนจบทั้งหมด 9 4 13 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040086 บ้านคลองตะแบก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน นักเรียนจบทั้งหมด 18 15 33 18 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน โรงเรียนเดิม 15 12 27 15 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040087 บ้านซับตะเคียน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ นักเรียนจบทั้งหมด 11 0 11 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว นักเรียนจบทั้งหมด 10 8 18 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว โรงเรียนเดิม 10 7 17 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว อื่น ๆ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040089 บ้านลาดบัวขาว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว นักเรียนจบทั้งหมด 6 3 9 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 5 0 5 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040090 บ้านหนองบัว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง นักเรียนจบทั้งหมด 12 12 24 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง โรงเรียนเดิม 12 11 23 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040091 บ้านใหม่สำโรง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น นักเรียนจบทั้งหมด 6 7 13 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนเดิม 6 3 9 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040092 บ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง นักเรียนจบทั้งหมด 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040093 บ้านห้วยลุง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ นักเรียนจบทั้งหมด 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040094 บ้านโนนประดู่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040095 บ้านวังราง นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
2565-1 30040095 บ้านวังราง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง กศน. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040095 บ้านวังราง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040095 บ้านวังราง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 15 19 34 13 19 32 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี โรงเรียนเดิม 14 19 33 13 19 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม นักเรียนจบทั้งหมด 12 12 24 11 12 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนเดิม 11 12 23 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา นักเรียนจบทั้งหมด 5 2 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040098 สันติพัฒนา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040098 สันติพัฒนา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด นักเรียนจบทั้งหมด 3 5 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 5 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ นักเรียนจบทั้งหมด 54 43 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 43 0 0 0 97
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 54 43 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 43 0 0 0 97
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040103 คลองแจ้งวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นักเรียนจบทั้งหมด 11 14 25 10 13 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเดิม 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 13 14 27 12 12 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร โรงเรียนเดิม 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040105 ทับ ๖ วิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา นักเรียนจบทั้งหมด 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา อื่น ๆ 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040106 สง่าพัฒนา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส นักเรียนจบทั้งหมด 43 39 82 4 0 4 39 38 77 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 43 39 82 4 0 4 39 38 77 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040107 หนองน้ำใส โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก นักเรียนจบทั้งหมด 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
2565-1 30040108 บ้านหนองกก โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040108 บ้านหนองกก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม นักเรียนจบทั้งหมด 4 9 13 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 9 13 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ นักเรียนจบทั้งหมด 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง นักเรียนจบทั้งหมด 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 8
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 8
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040111 บ้านห้วยตะแคง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 10
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040112 บ้านหนองบัวน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 10
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040113 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 8 9 17 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7 5 0 1 1 12
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 3 4 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040114 โนนกราดสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 6 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 12
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 7
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040115 บ้านซับชุมพล โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 7
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า นักเรียนจบทั้งหมด 8 10 18 8 5 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 3
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า โรงเรียนเดิม 7 5 12 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า อื่น ๆ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2565-1 30040116 บ้านโนนสง่า โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 5 3 8 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ โรงเรียนเดิม 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040117 บ้านหนองไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว นักเรียนจบทั้งหมด 17 14 31 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 24
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 3 9 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 22
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน นักเรียนจบทั้งหมด 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 13
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040119 บ้านหนองห่าน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 13
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ นักเรียนจบทั้งหมด 11 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 15
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 11 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 15
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 12 7 19 11 3 14 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา โรงเรียนเดิม 10 3 13 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 1 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040121 เบทาโกรวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง นักเรียนจบทั้งหมด 16 18 34 13 13 26 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง โรงเรียนเดิม 14 13 27 13 13 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040122 วัดกลางดง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม นักเรียนจบทั้งหมด 14 22 36 13 21 34 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม โรงเรียนเดิม 13 21 34 13 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 นักเรียนจบทั้งหมด 11 14 25 1 0 1 9 13 22 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 1 0 1 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 8 10 18 0 0 0 8 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู นักเรียนจบทั้งหมด 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040125 บ้านหนองตะกู โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ นักเรียนจบทั้งหมด 11 19 30 11 18 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ โรงเรียนเดิม 11 18 29 11 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040126 ขนงพระใต้ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม นักเรียนจบทั้งหมด 6 11 17 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 11
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 3 6 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม กศน. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 7
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 4 2 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 7 4 11 4 2 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040129 วัดขนงพระเหนือ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี นักเรียนจบทั้งหมด 15 6 21 11 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี โรงเรียนเดิม 11 3 14 11 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040130 บ้านซับเศรษฐี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นักเรียนจบทั้งหมด 13 14 27 9 3 12 1 4 5 0 1 1 0 0 0 3 6 0 0 0 9
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 โรงเรียนเดิม 9 3 12 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 7 9 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 อื่น ๆ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก นักเรียนจบทั้งหมด 11 11 22 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก โรงเรียนเดิม 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก อื่น ๆ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040132 บ้านหนองหมาก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 นักเรียนจบทั้งหมด 16 13 29 16 11 27 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 โรงเรียนเดิม 16 11 27 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง นักเรียนจบทั้งหมด 6 6 12 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 6 12 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040134 บ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด นักเรียนจบทั้งหมด 8 10 18 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 14
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 3 4 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040135 บ้านวังสีสด โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 14
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง นักเรียนจบทั้งหมด 10 8 18 9 7 16 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 10 8 18 9 7 16 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040136 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ นักเรียนจบทั้งหมด 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ อื่น ๆ 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040137 บ้านหนองตอ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 27 18 45 24 14 38 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร โรงเรียนเดิม 24 14 38 24 14 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 8
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ กศน. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040139 บ้านป่าไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040140 บ้านสอยดาว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน นักเรียนจบทั้งหมด 3 6 9 1 1 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน กศน. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040141 บ้านสายชนวน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม นักเรียนจบทั้งหมด 15 16 31 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 5
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม โรงเรียนเดิม 13 12 25 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นักเรียนจบทั้งหมด 20 20 40 20 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) โรงเรียนเดิม 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก นักเรียนจบทั้งหมด 10 9 19 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040144 บ้านปางแก โรงเรียนเดิม 8 8 16 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040144 บ้านปางแก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040144 บ้านปางแก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง นักเรียนจบทั้งหมด 6 7 13 4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 1 1 6
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 6 10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 5
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง กศน. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง อื่น ๆ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040145 บ้านลำทองหลาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว นักเรียนจบทั้งหมด 13 6 19 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว โรงเรียนเดิม 13 6 19 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040147 บ้านหนองตาแก้ว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า นักเรียนจบทั้งหมด 31 31 62 24 26 50 6 5 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า โรงเรียนเดิม 24 26 50 24 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 7 5 12 0 0 0 6 5 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040148 บ้านหนองมะค่า โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 4 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนสังกัดเอกชน 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040149 บ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 41 44 85 35 37 72 6 5 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา โรงเรียนเดิม 35 37 72 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 6 12 0 0 0 6 5 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น นักเรียนจบทั้งหมด 4 4 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 4 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040151 บ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า นักเรียนจบทั้งหมด 6 5 11 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 5 11 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040152 วัดบันไดม้า โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง นักเรียนจบทั้งหมด 7 9 16 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 10
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040153 บ้านโป่งตาลอง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 10
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 7 9 16 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 1 9
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 1 9
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก นักเรียนจบทั้งหมด 6 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก โรงเรียนสังกัดเอกชน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก อื่น ๆ 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
2565-1 30040155 บ้านหนองจอก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นักเรียนจบทั้งหมด 10 9 19 9 7 16 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โรงเรียนเดิม 9 7 16 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040157 สระน้ำใสวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 5 4 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040159 บ้านซับใต้ (อ.ปากช่อง) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน นักเรียนจบทั้งหมด 11 13 24 0 0 0 0 0 0 11 12 23 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 11 12 23 0 0 0 0 0 0 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040160 บ้านโนนกระโดน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040161 บ้านโศกน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง นักเรียนจบทั้งหมด 9 7 16 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 3 3 0 0 0 6
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง กศน. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040162 บ้านหัวป้าง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว นักเรียนจบทั้งหมด 5 4 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว อื่น ๆ 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
2565-1 30040163 บ้านเขาแก้ว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน นักเรียนจบทั้งหมด 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ นักเรียนจบทั้งหมด 5 1 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ กศน. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040165 บ้านวังกะทะ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 11 20 31 11 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา โรงเรียนเดิม 11 18 29 11 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา โรงเรียนเดิม 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040167 ประชารัฐวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย นักเรียนจบทั้งหมด 12 6 18 0 0 0 11 3 14 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 12 6 18 0 0 0 11 3 14 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040168 บ้านป่ากล้วย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง นักเรียนจบทั้งหมด 5 5 10 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 5 5 10 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040169 บ้านกุดโง้ง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 18 12 30 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 1 0 1 27
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย กศน. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040170 บ้านซับน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 14 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 24
2565-1 30040171 บ้านวังไทร นักเรียนจบทั้งหมด 22 16 38 16 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4
2565-1 30040171 บ้านวังไทร โรงเรียนเดิม 16 16 32 16 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040171 บ้านวังไทร โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040171 บ้านวังไทร กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040171 บ้านวังไทร อื่น ๆ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1
2565-1 30040171 บ้านวังไทร โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 นักเรียนจบทั้งหมด 5 2 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด นักเรียนจบทั้งหมด 11 13 24 0 1 1 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 11 13 24 0 1 1 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040173 บ้านหินดาด โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง นักเรียนจบทั้งหมด 17 9 26 16 9 25 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 13 8 21 12 8 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง โรงเรียนสังกัดเอกชน 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040174 บ้านหินเพิง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง นักเรียนจบทั้งหมด 19 9 28 0 0 0 19 8 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 18 9 27 0 0 0 18 8 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040175 บ้านเขาวง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 5 2 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 5 4 9 5 2 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040176 บ้านโป่งกระสัง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040177 บ้านนา นักเรียนจบทั้งหมด 12 13 25 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา โรงเรียนเดิม 12 13 25 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040177 บ้านนา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม นักเรียนจบทั้งหมด 28 18 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 1 0 1 45
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 28 17 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17 1 0 1 44
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร นักเรียนจบทั้งหมด 20 15 35 18 10 28 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร โรงเรียนเดิม 18 10 28 18 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง นักเรียนจบทั้งหมด 31 29 60 31 25 56 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง โรงเรียนเดิม 31 25 56 31 25 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040180 บ้านคลองยาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย นักเรียนจบทั้งหมด 2 6 8 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 4 6 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040181 บ้านซับหวาย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040182 บ้านท่ามะนาว โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 14 8 22 14 7 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี โรงเรียนเดิม 14 6 20 14 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย นักเรียนจบทั้งหมด 16 24 40 16 23 39 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 9 18 27 9 17 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040184 บ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 6 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ นักเรียนจบทั้งหมด 10 7 17 0 0 0 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ อื่น ๆ 10 7 17 0 0 0 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 นักเรียนจบทั้งหมด 11 9 20 9 6 15 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 โรงเรียนเดิม 9 6 15 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 กศน. 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง นักเรียนจบทั้งหมด 7 3 10 4 1 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 2 8 4 1 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง กศน. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040187 บ้านบ่อทอง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 3 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 2 6 3 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040188 บ้านคลองเดื่อ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ นักเรียนจบทั้งหมด 7 5 12 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 7 5 12 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040189 บ้านคลองเสือ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง นักเรียนจบทั้งหมด 39 44 83 32 39 71 6 3 9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง โรงเรียนเดิม 32 39 71 32 39 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 6 4 10 0 0 0 6 3 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง กศน. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040190 บ้านท่าช้าง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า นักเรียนจบทั้งหมด 10 6 16 7 6 13 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 9 6 15 7 6 13 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า โรงเรียนสังกัดเอกชน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040191 บ้านปรางคล้า โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี นักเรียนจบทั้งหมด 5 5 10 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี โรงเรียนเดิม 5 5 10 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040192 บ้านหมูสี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ นักเรียนจบทั้งหมด 7 8 15 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 7 6 13 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040193 บ้านคลองดินดำ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย นักเรียนจบทั้งหมด 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040194 บ้านบุ่งเตย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นักเรียนจบทั้งหมด 1754 1664 3418 902 804 1706 212 227 439 37 42 79 1 1 2 594 579 8 11 19 1173
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนเดิม 683 631 1314 680 631 1311 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 446 425 871 182 145 327 158 169 327 30 38 68 0 1 1 72 69 4 3 7 141
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน 9 10 19 4 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 12
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 กศน. 11 7 18 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 9 5 0 0 0 14
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อื่น ๆ 90 73 163 16 12 28 21 18 39 6 4 10 1 0 1 44 37 2 2 4 81
2565-1 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 513 518 1031 20 14 34 28 38 66 0 0 0 0 0 0 463 460 2 6 8 923