ข้อมูลด้านงบประมาณ/ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4