ข้อมูลด้านวิชาการ / ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
  • การอ่านออกเสียง
    51 %
  • การอ่านรู้เรื่อง
    49 %
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4