ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040059
PERCODE
1030200960
รหัสกระทรวง
200960
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
  • วันก่อตั้ง: 23 เมษายน 2512
  • หมู่ที่: -
  • ถนน: -
  • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านโนนรัง
  • ตำบล: กฤษณา
  • อำเภอ: สีคิ้ว
  • จังหวัด: นครราชสีมา
  • รหัสไปรษณีย์: 30140
  • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
  • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
  • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
ผลการทดสอบ O-net ป.6
ผลการทดสอบ O-net ม.3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4