ทะเบียนโรงเรียน/ โรงเรียนโครงการพิเศษ

Card image cap
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล
Card image cap
โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล
Card image cap
โรงเรียน CONNEXT ED

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล
Card image cap
โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ
Card image cap
โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ
Card image cap
โรงเรียนวิถีพุทธ

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ
Card image cap
โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ/ภาคเอกชน

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ

SMIS กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล กระบวนการ
Card image cap
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล

กระทรวง โรงเรียน กลุ่ม ตำบล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4