ข้อมูลด้านวิชาการ / การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
  • ด้านคณิตศาสตร์
    47 %
  • ด้านภาษาไทย
    53 %
ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4