ข้อมูลด้านวิชาการ / ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4