ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040001
PERCODE
1030201025
รหัสกระทรวง
201025
ประเภทโรงเรียน
ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2 มิถุนายน 2458
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านกุดจิก
 • ตำบล: นากลาง
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
ผลการทดสอบ O-net ป.6
ผลการทดสอบ O-net ม.3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4