ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040071
PERCODE
1030200997
รหัสกระทรวง
200997
ประเภทโรงเรียน
ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 เมษายน 2520
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้
 • ตำบล: คลองไผ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
ผลการทดสอบ O-net ป.6
ผลการทดสอบ O-net ม.3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4