ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec โรงเรียน ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน ที่อยู่ หมู่บ้าน ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรศัพท์2 โทรสาร
2565-1 1030200961 30040055 200961 บ้านปางละกอ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 1 บ้านปางละกอ - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 panglakhor@hotmail.co.th 044-452675 -
2565-1 1030200962 30040056 200962 บ้านวังกระสวย อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 2 บ้านบ้านวังกระสวย - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 s.tevarit@gmail.com ไม่มีข้อมูล 087-8699489 -
2565-1 1030200964 30040057 200964 บ้านวังโรงน้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 4 บ้านบ้านวังโรงน้อย - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 wang_rong_noi@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430563 -
2565-1 1030200958 30040058 200958 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 7 บ้านบ้านซับใต้ - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 bansubtai@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-0679443 -
2565-1 1030200960 30040059 200960 บ้านโนนรัง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 5 บ้านโนนรัง - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-430093 -
2565-1 1030200968 30040060 200968 บ้านกุดน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 14 บ้านบ้านบ่อทอง - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 kudnoi_ed.4@hotmail.com 044-082533 -
2565-1 1030200970 30040062 200970 บ้านโนนเสลา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 6 บ้านโนนเสลา - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 0828680668 -
2565-1 1030200972 30040064 200972 บ้านหนองสลักได อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 4 บ้านหนองสลักได - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Areep05@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 089-9486715 -
2565-1 1030200973 30040065 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 11 บ้านบ้านใหม่ กม.9 - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 banmai.prachaupathum.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-987529 -
2565-1 1030200974 30040066 200974 พรพิทยาคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 13 บ้านปรางค์เก่า - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 pittayakom_2482@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 0879571784 -
2565-1 1030201002 30040067 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 3 บ้านหนองขอน - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 089-5814730 -
2565-1 1030201003 30040068 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 1 บ้านคลองไผ่ - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 nmwschool@gmail.com 44323326 44323326
2565-1 1030201004 30040069 201004 บ้านซับศรีจันทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 2 บ้านบ้านซับศรีจันทร์ - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 083-7286668 -
2565-1 1030200981 30040070 200981 บ้านมะค่างาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 4 บ้านบ้านมะค่างาม - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-082540 -
2565-1 1030200997 30040071 200997 เที่ยงธรรมวิทยา ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 numberlock2011@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430008 -
2565-1 1030201020 30040072 201020 บ้านปางโก อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 8 บ้านปางโก - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 pangko @ korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-082543 -
2565-1 1030200983 30040073 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 7 บ้านลาดใหญ่ - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 pracharat@korat-ed4.com 810673751 -
2565-1 1030200984 30040074 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 11 บ้านบ้านผาแดง - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 ramwitaya@thaimail.com ไม่มีข้อมูล 044-430422 -
2565-1 1030200979 30040075 200979 บ้านดอนเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 4 บ้านดอนเมือง - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-430420 -
2565-1 1030200980 30040076 200980 นาหว้าไตรประชาคม อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 14 บ้านบ้านเดิ่นพัฒนา - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nawa@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 656292892 -
2565-1 1030200982 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 2 บ้านหนองแวง - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nwpit982@gmail.com 44430569 -
2565-1 1030200991 30040078 200991 บ้านหนองโอง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 6 บ้านบ้านหนองโอง - บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-082547 -
2565-1 1030200994 30040079 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 1 บ้านบ้านหัน - บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 banhunschool@hotmail.com/school135 0857722929
2565-1 1030201009 30040080 201009 คีรีวัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 5 บ้านบ้านหนองจอก - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 e-mail Pr1101@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430573 -
2565-1 1030201011 30040081 201011 บ้านกุดชะนวน อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 4 บ้านบ้านกุดชะนวน - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 kudchanuan@gmail.com 044-082549 -
2565-1 1030201014 30040082 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 2 บ้านโนนกุ่ม - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nonkomschool@hotmail.com 044-411222 044-411222
2565-1 1030201001 30040083 201001 บ้านหนองขาม อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 8 บ้านหนองขาม - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 bannongkamsikhio@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082550 -
2565-1 1030200995 30040084 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 16 บ้านแผ่นดินธรรม - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 krunok2006@hotmail.com 982023246 44325661
2565-1 1030200996 30040085 200996 ถนนมิตรภาพ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 6 บ้านน้ำเมา - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 thanonmittrapab@hotmail.com 044-325529 -
2565-1 1030200998 30040086 200998 บ้านคลองตะแบก อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 5 บ้านบ้านคลองตะแบก - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 phoopim@gmail.com ไม่มีข้อมูล 817308891 -
2565-1 1030200999 30040087 200999 บ้านซับตะเคียน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 13 บ้านบ้านซับตะเคียน - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 subtakian@hotmail.com 044-430576 -
2565-1 1030201000 30040088 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 12 บ้านเลิศสวัสดิ์ - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-325530 44325530
2565-1 1030201005 30040089 201005 บ้านลาดบัวขาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 11 บ้านบ้านโนนสว่าง - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-430575 -
2565-1 1030201006 30040090 201006 บ้านหนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 1 บ้านหนองบัว - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 bannongbua@korat4moe.com ไม่มีข้อมูล 044-082554 -
2565-1 1030201007 30040091 201007 บ้านใหม่สำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่สำโรง - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-430574 -
2565-1 1030201008 30040092 201008 หนองน้ำขุ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขุ่น - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 Namkhoon@gmail.com 044-430669 -
2565-1 1030200967 30040093 200967 บ้านห้วยลุง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยลุง - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - 044-430424 -
2565-1 1030200959 30040094 200959 บ้านโนนประดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 3 บ้านโนนประดู่ - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-082577 -
2565-1 1030200963 30040095 200963 บ้านวังราง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 8 บ้านบ้านวังราง - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 wangrang0118@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-082558 -
2565-1 1030200965 30040096 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 7 บ้านวังโรงใหญ่ - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-752677 -
2565-1 1030200966 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 4 บ้านบ้านหนองกระทุ่ม - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-430578 -
2565-1 1030201016 30040098 201016 สันติพัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 1 บ้านบ้านพัฒนา - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 santiphatthana@korat4.go.th ไม่มีข้อมูล 064-250-1450 -
2565-1 1030201012 30040100 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 11 บ้านถนนคด - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 noksocold5@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430673 -
2565-1 1030201013 30040101 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 12 บ้านโคกสะอาด - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nadee @ korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-430425 -
2565-1 1030201010 30040102 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ เลขที่ 11 หมู่ 5 บ้านชุมชนนพเก้า - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 thaiwattanaschool@gmail.com 044-411311 44411522
2565-1 1030200976 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 9 บ้านคลองแจ้ง - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 klongwittaya.school@gmail.com 080-167-8230, 087-539-5577 -
2565-1 1030200977 30040104 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 6 บ้านคลองไทร - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 082-1456709 -
2565-1 1030200978 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 17 บ้านทรัพย์ทวี - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Tub6_vittayakhan@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-430427 -
2565-1 1030200985 30040106 200985 สง่าพัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 7 บ้านสง่าพัฒนา - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 sangapattana@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-430428 -
2565-1 1030200986 30040107 200986 หนองน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nongnamsai@nns.ac.th 044-985115 044-985116
2565-1 1030200988 30040108 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกก - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Bannongkok1207@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082567 -
2565-1 1030200975 30040109 200975 ห้วยทรายวิทยาคม อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 4 บ้านสุมทุม - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 huaisaischool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 095-6591151 -
2565-1 1030200993 30040110 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 8 บ้านบ้านห้วยตะแคงใต้ - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 bt133school@hotmail.com 910195989 -
2565-1 1030200992 30040111 200992 บ้านห้วยตะแคง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 7 บ้านบ้านห้วยตะแคงเหนือ - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 huaytakhaeng@gmail.com ไม่มีข้อมูล 0895829852 -
2565-1 1030200989 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 5 บ้านหนองบัวน้อย - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 school125@obec.com ไม่มีข้อมูล 044-430167 -
2565-1 1030200990 30040113 200990 บ้านหนองไม้ตาย อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 9 บ้านบ้านหนองไม้ตาย - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 School127@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 892815638 -
2565-1 1030201017 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 2 บ้านโนนกราด - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - 0879560009 -
2565-1 1030201018 30040115 201018 บ้านซับชุมพล อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 9 บ้านซับชุมพล - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 subchumpon@korat-ed4.co ไม่มีข้อมูล 44082574 -
2565-1 1030201019 30040116 201019 บ้านโนนสง่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 8 บ้านดงลำไย - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-082575 -
2565-1 1030201021 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nongphaischool02@gmail.com ไม่มีข้อมูล 933269673 -
2565-1 1030201022 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าขาว - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 thaikan1234@gmail.com 044-430196 -
2565-1 1030201023 30040119 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 10 บ้านหนองห่าน - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Nonghan_130@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-430202 -
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4