ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200771 30040124 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 Nikhomsangtonenglamtakhong 5 นางสาวจันทอง นามวัตร อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 18 มิถุนายน 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200773 30040125 200773 บ้านหนองตะกู Bannongtagu นายจิรายุทธ คุณเศษ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 30 พ.ย. 2442 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200760 30040126 200760 ขนงพระใต้ khanongpratai นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 1 มีนาคม 2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200783 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม BANKHAOJANHOM นางสาวพิมพ์ชนก เหล็กพิมาย อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ พ.ศ. 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200818 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ WadKhanongpranua นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกัง อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200801 30040153 200801 บ้านโป่งตาลอง Banpongtalong นางสาวพงษ์ลัดดา คมพยัคฆ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 11 พ.ค. 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200802 30040154 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา Bannongkumwittaya school นายบุญหลาย ทองศรี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 9 มิถุนายน 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200803 30040155 200803 บ้านหนองจอก Bannongchok school นายพชร บรรจบปี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ พ.ศ. 2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200804 30040156 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม Nongzomtakianngam นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 7 พ.ค. 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200805 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา SANAMSAIWITTAYA ว่าที่ร.ต.หญิงปราชญา เรืองจาบ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ พ.ศ. 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200812 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ Banklongdua นางสาวรุ่งตะวัน วันดี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 14 มิถุนายน 2507 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200813 30040189 200813 บ้านคลองเสือ Banklongsua นางสุกัญญา ทำสวน อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200814 30040190 200814 บ้านท่าช้าง Bantachang นายวรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 15 พฤษภาคม 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200815 30040191 200815 บ้านปรางคล้า Panprangkla นางมาลัย มูลภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 24 พฤษภาคม 2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200817 30040192 200817 บ้านหมูสี BANMOOSI นายรักใหม่ ลุนศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ 4 เมษายน 2465 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200799 30040193 200799 บ้านคลองดินดำ BAN KLONG DIN DAM นางกัญญาภัค พุกสีแสง อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 6 มิถุนายน 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200800 30040194 200800 บ้านบุ่งเตย Banbungtoei นางสาวนภัสกร คำแย้ม อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ 28/6/2508 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4