ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200748 30040120 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ BUNBANDALWITTHAYANUSORN นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 22 กันยายน 2526 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200749 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา Betagrowittaya school นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 26 มิถุนายน 2502 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200751 30040122 200751 วัดกลางดง watklangdong นายสราวุฒิ วาจาดี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200752 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม Watmittrapapwanaram นายเกรียงไกร สิงหนาท อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200750 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ pansueksongkroa นายยงยุทธ เพ็งตะคุ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200744 30040159 200744 บ้านซับใต้(ปากช่อง) Bansubtai นายอรรถพล บุญพืช อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 18 กันยายน 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200745 30040160 200745 บ้านโนนกระโดน bannonkradon นายสุกิจ คมสัน อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 14 พฤศจิกายน 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200746 30040161 200746 บ้านโศกน้อย BANSOKENOI นางสาวเสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 14 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200747 30040162 200747 บ้านหัวป้าง Banhuapang นางจำเรียง สัจจาวัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง ปี 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200762 30040175 200762 บ้านเขาวง Bankhaowong นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 9 กรกฎาคม 2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200816 30040176 200816 บ้านโป่งกะสัง BANPONGKASANG นายวิบูลย์ จันทดวง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 12 กุมภาพันธ์ 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200764 30040177 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) Banna(Prasitvittayakarn) นางผกากรอง สืบค้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง 21 พฤษภาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200767 30040178 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม Wadwachiralongkornwararam นายจิรวัฒน์ เยินสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง 18 พฤษภาคม 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4