ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200772 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี Bansubsettee นางธันยธรณ์ จวงสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 20/11/2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200781 30040131 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 Nikomsangtonenglamtakong 4 นางสาวโชติกา ภิญโญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 14 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200787 30040132 200787 บ้านหนองหมาก Bangnongmak นางอภิญญา เกษมพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 1 ธันวาคม 2517 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200789 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 wanasaphatthana 2520 นายสมชาย ศิริมาลัยรักษ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 15 มีนาคม 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200794 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง Pong wua Deang School นางสาววิชุดา ภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 2519 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200796 30040135 200796 บ้านวังสีสด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200796 นางสาวรจนา สุรินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 22/5/2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200782 30040163 200782 บ้านเขาแก้ว Ban Khaokaew School นางมญชุกานต์ ปราบงูเหลือม อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 23 พฤษภาคม 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200784 30040164 200784 บ้านคลองมะค่าหิน banklongmakahin นางสาวคชาภรณ์ ปวงคำ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง พ.ศ.2527 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200785 30040165 200785 บ้านวังกะทะ Banwangkatha นางจุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 20/5/2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200786 30040166 200786 บ้านหนองขวางวิทยา Bannongkhwangwithaya นางมุจรินทร์ พันธ์แก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 15 พฤษภาคม 2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200788 30040167 200788 ประชารัฐวิทยา Pracharatwittaya นายราชัณย์ ดงเรืองศรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง 2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200790 30040168 200790 บ้านป่ากล้วย Banpakluay นางสาวกนกพร วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง 16 พฤษภาคม 2536 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4