ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030201033 30040016 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) kokmakok นายภรภัทร เกื้อฐิติพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน 26 ตุลาคม 2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201037 30040018 201037 วัดกุดเวียน Watkudvien นางสาวกิตยา สมบูรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กรกฎาคม 2458 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201038 30040019 201038 สันติวิทยา Santiwitthaya นางสมหญิง ฉายชูวงษ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201055 30040035 201055 กิริวัฒนศักดิ์ kiriwattanasak นางเย็นจิตร ศรีพลัง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 9 มกราคม 2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201056 30040036 201056 บ้านบุใหญ่ Banbuyai นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201058 30040037 201058 บ้านสระเพลง sraplang นายสมพร พิทักษ์ตระกูล อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน พ.ศ. 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201061 30040038 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี Anubunpracharat samakkee นางศศิธร จ๋าพิมาย อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 พ.ค. 2478 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201062 30040039 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ radomwittayanusorn นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน 2475 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201063 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ Leamthong Wittayanusorn นายนวมินทร์ ศรีเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 มิ.ย. 2508 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201071 30040042 201071 เสมาวิทยา Semawittaya นางนันทพร ไพเราะ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2487 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201069 30040043 201069 บ้านส้มกบงาม Bansomkobngam นางสาวพิชธ์ญพัช จงปลื้มกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201070 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง Ban Sokchaeng School นางปราณีต บัติสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 27 พฤษภาคม 2511 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201065 30040045 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) bankaentao school นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน พ.ศ.2435 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201066 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) Bantale(semaprachasun) นางนงคลักษณ์ ผายเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน 1 มกราคม 2465 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201067 30040047 201067 บ้านน้อยกุดคล้า Bannoikudkla นางพัชรินทร์ รักวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน พ.ศ.2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4