ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030201060 30040020 201060 บ้านห้วยไผ่ huaiphai นางสาวหยาดฝน พรหมภักดี อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 22 สิงหาคม 2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201072 30040021 201072 บ้านบุตาสง Butasong นางสุวรรณา ปิยะวัชร์ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 8 สิงหาคม 2510 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201073 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ Banwangrangyai นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 4 สิงหาคม 2510 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201074 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย BANWANGRANGNOY นายคณิต เจียรกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 2530 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201075 30040024 201075 บ้านหนองม่วง bannongmuang นายชลทิศ แนวถาวร อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 20 มิถุนายน 2500 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201076 30040025 201076 บ้านหนองไม้ตาย BANNONGMAITAY นางนงเยาว์ ศิริโสม อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201077 30040026 201077 บ้านหนองเลา Bannongrow นายสุภาษิต เหมนิธิ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 09 ก.ย. 2525 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201051 30040027 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) Maklueakao(Sasanakharnborirakbumrung) School นางสาวศรัณย์ประวัร์ พูนณรงค์ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 2499 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201053 30040028 201053 บ้านไร่โคกสูง Banraikoksung นายชลทิศ แนวถาวร อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 16/5/2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201057 30040029 201057 บ้านหนองเบน Bannongben นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ 15/7/2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201048 30040030 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ Chinnawong Oupratham นางธัญญาลักษณ์ ประสาระเอ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ 2528 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201050 30040032 201050 บ้านทุ่งสะแบง bantungsabang นางสุวพิชชา คนใจบุญ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 10 กรกฎาคม 2510 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201052 30040033 201052 บ้านมะเกลือใหม่ Banmakluamai นางขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ 19 พฤษภาคม 2458 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201054 30040034 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) banmaisanti(phrakhrusuttakijsarawimol) นางอาริตา ภัทรกุลเชฏฐ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ 16 พ.ค. 2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4