ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030201030 30040012 201030 โนนค่าวิทยา nonkawittaya นางสมหวัง นูขุนทด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง 10/9/2458 ขนาดเล็ก ควบรวมบางชั้น ควบรวม
2565-1 1030201026 30040013 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ Bankudplakeangmaunglee นางสาระชิน ยศสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 20/9/2500 ขนาดเล็ก โรงเรียนสแตนด์อโลน โรงเรียนสแตนด์อโลน
2565-1 1030201027 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง Ban Kut Hua Chang นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 24 พฤษภาคม 2482 ขนาดเล็ก เลิก เลิกสถานศึกษา
2565-1 1030201028 30040015 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ Bankhokhinlekfai นางเอมอร เหมนิธิ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 1 กันยายน 2500 ขนาดเล็ก ควบรวมทุกชั้น ควบรวม
2565-1 1030201043 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ Bannongtakai นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 1/5/2478 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201046 30040051 201046 บ้านหนองแวง Bannongvong นายสมศักด์ พึ่งจันดุม อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 22/5/2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201039 30040053 201039 บ้านกุดขมิ้น Bankudkamin นางสาวทิพากร เดียวสูงเนิน อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 10มิ.ย.2486 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201042 30040054 201042 บ้านสองคร Bansongkorn นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 20 พฤษภาคม 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201044 30040011 201044 บ้านหนองบอน bannongbon นางวชิราภรณ์ ดุจจานุทัศน์ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 13 ก.ค. 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201041 30040010 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) Bannayai นายประกอบ สอนใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 1 สิงหาคม 2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201025 30040001 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) bankutchik(rajchusiriarnukul) - ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 2 มิถุนายน 2458 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201031 30040002 201031 บ้านสลักใด Salakdai นายศิริยศ คารวะบัญชา อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง พ.ศ. 2502 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201024 30040003 201024 จตุรคามสามัคคี CHATURAKAMSAMUKKEE - อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201029 30040004 201029 โค้งยางวิทยา kongyangwittaya นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง 6 กันยายน 2461 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201047 30040008 201047 บ้านห้วยตะคร้อ Banhuitakro นายชลิต รัตนแสง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 19/5/2518 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201040 30040009 201040 บ้านนากลาง Bannaklang นางวิระดา นาสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง 1 พฤษภาคม 2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4