ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200791 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง Bangudngong นางประยงค์ บำรุงกาญจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 12/11/2526 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200792 30040170 200792 บ้านซับน้อย BANSUBNOI นางสุภาวดี ทรายจังหรีด อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 21/4/2508 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200795 30040171 200795 บ้านวังไทร Ban Wangsai School นางจิราพร วลสันเทียะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 16 มิถุนายน 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200770 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 NIKOMSANGTONENGLUMTHAKHONG2 นายผ่อน วงศ์อินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 13 มิถุนายน 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200797 30040173 200797 บ้านหินดาด Banhindad นางอนงค์ มีมั่งคั่ง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 1 พ.ค. 2517 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200798 30040174 200798 บ้านหินเพิง Banhinpoeng นายสุขาติ ฝอยทองคำ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 10 ตุลาคม 2510 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200806 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร Triratwitayakarn นางเปรมสุดา ฉายแสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200807 30040180 200807 บ้านคลองยาง BANKLONGYANG นายผ่อน วงศ์อินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 5/6/2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200808 30040181 200808 บ้านซับหวาย Bansubwai นางยุวดี เชื้ออะภัย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 11/10/2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200809 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว bantamanao ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 9 พฤษภาคม 2511 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200810 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) Banthaluansamukkee(Kroso5upatham) นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย 1มิ.ย.2454 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200811 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย Bannongsarai นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 15 พฤษภาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200768 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ nikomcholphatansongkhor นางสาวจิตรา เข็มโคกกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 24 พฤษภาคม 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200769 30040186 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 Nikomsrangtonenglamtakong 1 นางวิไลวรรณ เกิดปัญญา อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 2525 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200793 30040187 200793 บ้านบ่อทอง Banboothong นางเดือนนภา พรมชน อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย 25 พฤศจิกายน 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4