ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040189
PERCODE
1030200813
รหัสกระทรวง
200813
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 15 บ้านคลองเสือ
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 4 6 10
40%
1 10/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 7 8 15
60%
1 15/ 1
รวมอนุบาล 11 14 25
28%
2 12.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10
15%
1 10/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7
11%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11
17%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15
23%
1 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10
15%
1 10/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 7 12
18%
1 12/ 1
รวมประถมศึกษา 35 30 65
72%
6 10.83/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 46 44 90
100%
8 11/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4