ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040175
PERCODE
1030200762
รหัสกระทรวง
200762
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 9 กรกฎาคม 2513
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านเขาวง
 • ตำบล: หนองน้ำแดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 16 11 27
56%
1 27/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 12 9 21
44%
1 21/ 1
รวมอนุบาล 28 20 48
24%
2 24/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 13 30
19%
1 30/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17
11%
1 17/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 13 27
17%
1 27/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 16 29
19%
1 29/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 11 28
18%
1 28/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 16 25
16%
1 25/ 1
รวมประถมศึกษา 80 76 156
76%
6 26/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 108 96 204
100%
8 26/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4