ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040108
PERCODE
1030200988
รหัสกระทรวง
200988
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 12 กรกฎาคม 2476
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกก
 • ตำบล: หนองบัวน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 4 0 4
20%
1 4/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 2 5 7
35%
1 7/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 7 2 9
45%
1 9/ 1
รวมอนุบาล 13 7 20
27%
3 6.6666666666667/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 8 9
17%
1 9/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7
13%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7
13%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13
25%
1 13/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11
21%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 6
11%
1 6/ 1
รวมประถมศึกษา 18 35 53
73%
6 8.83/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 31 42 73
100%
9 8/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4