ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040086
PERCODE
1030200998
รหัสกระทรวง
200998
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 เมษายน 2464
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านบ้านคลองตะแบก
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 6 7 13
52%
1 13/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 6 6 12
48%
1 12/ 1
รวมอนุบาล 12 13 25
21%
2 12.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 9 22
24%
1 22/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15
16%
1 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8
9%
1 8/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15
16%
1 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 11 17
18%
1 17/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15
16%
1 15/ 1
รวมประถมศึกษา 47 45 92
79%
6 15.33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 59 58 117
100%
8 15/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4