ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040074
PERCODE
1030200984
รหัสกระทรวง
200984
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 16/11/2531
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านบ้านผาแดง
 • ตำบล: ดอนเมือง
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 4 6 10
26%
1 10/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 12 8 20
51%
1 20/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 7 2 9
23%
1 9/ 1
รวมอนุบาล 23 16 39
35%
3 13/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12
16%
1 12/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15
20%
1 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14
19%
1 14/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7
9%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 14
19%
1 14/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12
16%
1 12/ 1
รวมประถมศึกษา 43 31 74
65%
6 12.33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 66 47 113
100%
9 13/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4