ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040067
PERCODE
1030201002
รหัสกระทรวง
201002
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พ.ค. 2523
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านหนองขอน
 • ตำบล: คลองไผ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 4 7 11
39%
1 11/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 6 4 10
36%
1 10/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 2 5 7
25%
1 7/ 1
รวมอนุบาล 12 16 28
37%
3 9.3333333333333/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9
19%
1 9/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7
15%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 11 15
32%
1 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8
17%
1 8/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4
9%
1 4/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4
9%
1 4/ 1
รวมประถมศึกษา 24 23 47
63%
6 7.83/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 36 39 75
100%
9 8/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4