ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040058
PERCODE
1030200958
รหัสกระทรวง
200958
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2506
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านบ้านซับใต้
 • ตำบล: กฤษณา
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 6 4 10
43%
1 10/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 9 4 13
57%
1 13/ 1
รวมอนุบาล 15 8 23
16%
2 11.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15
12%
1 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 11 21
17%
1 21/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18
15%
1 18/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 13 20
16%
1 20/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 15 23
19%
1 23/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 15 25
20%
1 25/ 1
รวมประถมศึกษา 54 68 122
84%
6 20.33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 69 76 145
100%
8 18/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4