ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040030
PERCODE
1030201048
รหัสกระทรวง
201048
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2528
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านวะภูแก้ว
 • ตำบล: มะเกลือใหม่
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 15 14 29
59%
1 29/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 15 5 20
41%
1 20/ 1
รวมอนุบาล 30 19 49
19%
2 24.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20
15%
1 20/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20
15%
1 20/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 11 17
13%
1 17/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 14 32
24%
1 32/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20
15%
1 20/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 13 25
19%
1 25/ 1
รวมประถมศึกษา 69 65 134
52%
6 22.33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 12 28
38%
1 28/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 10 26
36%
1 26/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 7 19
26%
1 19/ 1
รวมมัธยมศึกษา 44 29 73
29%
3 24/ 1
รวมทั้งหมด 143 113 256
100%
11 23/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4