ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040174
PERCODE
1030200798
รหัสกระทรวง
200798
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 10 ตุลาคม 2510
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านหินเพิง
 • ตำบล: วังไทร
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 12 5 17
44%
1 17/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 10 12 22
56%
1 22/ 1
รวมอนุบาล 22 17 39
21%
2 19.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 11 21
14%
1 21/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21
14%
1 21/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19
13%
1 19/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 14 30
20%
1 30/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 16 31
21%
1 31/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 8 25
17%
1 25/ 1
รวมประถมศึกษา 80 67 147
79%
6 24.5/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 102 84 186
100%
8 23/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4