ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040080
PERCODE
1030201009
รหัสกระทรวง
201009
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 3 พฤษภาคม 2483
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านบ้านหนองจอก
 • ตำบล: มิตรภาพ
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 9 13 22
52%
1 22/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 11 9 20
48%
1 20/ 1
รวมอนุบาล 20 22 42
17%
2 21/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 8 18
12%
1 18/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 15 23
15%
1 23/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20
13%
1 20/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 19 30
20%
1 30/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 13 34
23%
1 34/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 24
16%
1 24/ 1
รวมประถมศึกษา 71 78 149
59%
6 24.83/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 13 24
40%
1 24/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
28%
1 17/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 19
32%
1 19/ 1
รวมมัธยมศึกษา 28 32 60
24%
3 20/ 1
รวมทั้งหมด 119 132 251
100%
11 23/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4