ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030201020 30040072 201020 บ้านปางโก banpanggo นางพีลาวรรณ กล่ำฮุ้ย อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 1052523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200983 30040073 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี Pracharat Samakkee นายชูชีพ นฤสุข อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 11/2/2527 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200984 30040074 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ ramwitthaya prachanusorn - อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 16/11/2531 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200979 30040075 200979 บ้านดอนเมือง BANDONMUANG นายวรวุฒิ เดชขุนทด อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 4/5/2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200980 30040076 200980 นาหว้าไตรประชาคม nawatriprachacom นายฐาปกรณ์ เครือวัน อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 1 พฤษภาคม 2531 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200982 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม Nongwangpittayakhom นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 24 มิถุนายน 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200976 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา klongjangwittaya นายกฤษณชัย บุญยิ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 10/5/2533 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200977 30040104 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ KlongsaiwitayasitSchool นายจารึก เลิศสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 14 กันยายน 2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200978 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร Tub6vittayakhan นางปภัส รักษาสุวรรณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 28 เมษายน 2521 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200985 30040106 200985 สง่าพัฒนา sangapatana นางสกุลกาญจน์ กีรติวรีย์ชาติ อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200986 30040107 200986 หนองน้ำใส Nongnamsai นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 23/1/2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201017 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี NONKRADSAMAKKEE นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 19 มิถุนายน 2519 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201018 30040115 201018 บ้านซับชุมพล Bansubchumpon นางธารารัตน์ คงวัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 4 พฤษภาคม 2515 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201019 30040116 201019 บ้านโนนสง่า BANNONSANGA นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 1 พ.ค. 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201021 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ Bannongphai นางสุจิตรา คงจิตรค้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร 23 สิงหาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201022 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว BAN NONG YA KHAO นางสุรีพร แพงแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 2508 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201023 30040119 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) BANNONGHAN นางสาวสุพัตรา นามขาว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร 14 กรกฎาคม 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4