โรงเรียน ทั้งหมด
180
โรงเรียน ตาราง
View Sales

ห้องเรียน

17 : 1 นักเรียน : ห้องเรียน

1,869

นักเรียน

31,141

0%
รร.ขนาดเล็ก

89

โรงเรียน
นร.ปฐมวัย

176

โรงเรียน
นร.ประถมศึกษา

180

โรงเรียน
นร.ขยายโอกาส

56

โรงเรียน

อัตราส่วน

38.07 : 1     2.28 : 1       16.66 : 1      9.04 : 1        344.1 : 1
BEST PRACTICES

0

ผลงาน
โรงเรียนโครงการพิเศษ

0

โรงเรียน
ครูและบุคลากร
สนง. โรงเรียน

2,053

โรงเรียน 1984 สำนักงาน 69

โรงเรียนจำแนกตามระดับช่วงชั้น

180

โรงเรียน
 • ระดับปฐมวัย
  โรงเรียน
  176
 • ระดับประถม
  โรงเรียน
  180
 • ระดับมัธยมต้น
  โรงเรียน
  56
 • ระดับมัธยมปลายเทียบเท่า
  โรงเรียน
  0
 • ไม่มีนักเรียน
  โรงเรียน
  1
โรงเรียนจำแนกตามการจัดการเรียนการสอน

180

โรงเรียน
 • จัดการเรียนการสอนปกติ
  โรงเรียน
  171
 • เรียนรวมทุกชั้น
  โรงเรียน
  0
 • เรียนรวมบางชั้น
  โรงเรียน
  0
 • โรงเรียนสแตนด์อโลน
  โรงเรียน
  1
 • สาขา
  โรงเรียน
  0
สัดส่วนนักเรียน
ปี-ภาคเรียน 2565-1 / 31,141 คน
นักเรียน สถิติจากข้อมูล โรงเรียน/%
ไม่มี
1/0.56 %
1 - 20
2/1.11 %
21 - 40
7/3.89 %
41 - 60
18/10 %
61 - 80
29/16.11 %
81 - 100
20/11.11 %
101 - ∞
104/57.78 %
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง
ปี-ภาคเรียน 2565-1 / 31141 คน

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษา

O-net NT RT
สพป. สพฐ. ประเทศ
O-NET ม.3
1.47% 1.16% 1.12%
O-NET ป.6
-1.74% -0.94% -0.46%
NT ป.3
ดี51.63% ดี52.11% ดี52.8%
RT ป.1
ดีมาก75.8% ดีมาก77.2% ดีมาก77.3%

โรงเรียนจำแนกตามระดับช่วงชั้น

นักเรียน 31,141 คน
 • ระดับปฐมวัย
  คน
  นักเรียน 6,159
 • ระดับประถม
  คน
  นักเรียน 20,096
 • ระดับมัธยมต้น
  คน
  นักเรียน 4,886
 • ระดับมัธยมปลายเทียบเท่า
  คน
  นักเรียน 0
นักเรียน
ทั้งหมด

31,141

คน
รร.เปิดปฐมวัย 176 โรงเรียน
ทั้งหมด

5,294

คน
รร.ขยายโอกาส 56 โรงเรียน
ทั้งหมด

4,886

คน
รร.เปิด อ.3 ขวบ 71 โรงเรียน
ทั้งหมด

865

คน
รร.เปิดประถมฯ 180 โรงเรียน
ทั้งหมด

20,096

คน
โรงเรียนจำแนกตาม
ปี-ภาคเรียน 2565-1/ 180 โรง

นร.จำแนกตาม. ความพิการ
ปี-ภาคเรียน 2565-1/1744 คน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ปี-ภาคเรียน 2565-1/ 11,242 คน
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
ปี-ภาคเรียน 2565-1/ 19,813 คน
รร.จำแนกตามการจัดการเรียนการสอน
ปี-ภาคเรียน 2565-1/180 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
ปี-ภาคเรียน 2565-1/180 โรงเรียน
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นักเรียนชาย: 16,300 คน | นักเรียนหญิง: 14,751 คน | รวม: 31,051 คน
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นักเรียนชาย: 16,373 คน | นักเรียนหญิง: 14,768 คน | รวม: 31,141 คน
จบการศึกษาขั้น ป.6
ปี-ภาคเรียน 2565-1/1173 คน
โรงเรียนเดิม
1/0.09 %
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.
141/12.02 %
โรงเรียนสังกัดเอกชน
12/1.02 %
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
1/0.09 %
กศน.
14/1.19 %
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.
923/78.69 %
อื่น ๆ
81/6.91 %
จบการศึกษาขั้น ม.3
ปี-ภาคเรียน 2565-1/ 1337 คน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
SMIS โรงเรียน อำเภอ กลุ่มโรงเรียน
30040081 บ้านกุดชะนวน สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว
SMIS โรงเรียน อำเภอ กลุ่มโรงเรียน
SMIS โรงเรียน อำเภอ กลุ่มโรงเรียน
30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สูงเนิน กุดจิกนากลาง
SMIS โรงเรียน อำเภอ กลุ่มโรงเรียน วัน/เดือน/ปี
30040014 บ้านกุดหัวช้าง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 22/01/2023
30040022 บ้านวังรางใหญ่ สูงเนิน มะเกลือ 25/01/2023
30040023 บ้านวังรางน้อย สูงเนิน มะเกลือ 17/01/2023
เกษียณอายุ 2565
สนง. โรงเรียน

1,661

สนง. +12.8% | โรงเรียน +12.8%
สภาพอัตรากำลังข้าราชการ
-ขาด +เกิน 8.2% อัตรา 8.2%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อำเภอที่ให้บริการ
180 โรงเรียน
อำเภอ จำนวน โรงเรียน
สีคิ้ว 73 โรงเรียน
สูงเนิน 62 โรงเรียน
ปากช่อง 45 โรงเรียน
กุดจิกนากลาง 16 โรงเรียน
เมืองสูงเนิน 15 โรงเรียน
มะเกลือ 14 โรงเรียน
จตุรมิตร 18 โรงเรียน
พญาสี่เขี้ยว 13 โรงเรียน
ลำตะคอง 14 โรงเรียน
คุรุมิตร 17 โรงเรียน
กลางดง 13 โรงเรียน
เขาใหญ่ 17 โรงเรียน
ภูหลวง 12 โรงเรียน
ปากช่อง 16 โรงเรียน
หนองสาหร่าย 15 โรงเรียน

คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายทินกร ชาทอง
  นายทินกร ชาทอง
  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
  ประธานกรรมการ
 • นายกฤษณะ โดดจันทึก
  นายกฤษณะ โดดจันทึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพิทยาคม
  รองประธานกรรมการ
 • นายขวัญชัย พรมแสน
  นายขวัญชัย พรมแสน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่างาม
  รองประธานกรรมการ
 • นายวัชรพงศ์ กอบเกษ
  นายวัชรพงศ์ กอบเกษ
  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
  กรรมการ
 • นางสาวอ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
  นางสาวอ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
  ครูโรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
  กรรมการ
 • นางสาวพัชริดา แก่งทองหลาง
  นางสาวพัชริดา แก่งทองหลาง
  พนักงานราชการโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา
  กรรมการ
 • นางสาวปิยาพัชร เตินขุนทด
  นางสาวปิยาพัชร เตินขุนทด
  พนักงานราชการโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา
  กรรมการ
 • นายวันชัย การสร้าง
  นายวันชัย การสร้าง
  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
  กรรมการ
 • นางขวัญตา ห่วงประโคน
  นางขวัญตา ห่วงประโคน
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
  กรรมการ
 • นางภัชรี เพชรไกร
  นางภัชรี เพชรไกร
  รักษาการผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  กรรมการและเลขานุการ
 • นายฌานุตม์ อินทสุวรณ
  นายฌานุตม์ อินทสุวรณ
  ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นายสุรศักดิ์ บุตรนนท์
  นายสุรศักดิ์ บุตรนนท์
  ครู โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นายอนุชา สุขสูงเนิน
  นายอนุชา สุขสูงเนิน
  ธุรการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4